مطالعات قابلیت اطمینان بهره‌برداری شبكه برق بنگلادش


 عنوان پروژه: مطالعات قابلیت اطمینان بهره‌برداری شبكه برق بنگلادش
تاریخ شروع: 1394
تاریخ پایان: 1397
کارفرما: وزارت نیروی بنگلادش
محل اجرا: بنگلادش

توضیحات کامل:

به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم به سطح استانداردهای بین المللی، مدرنیزه كردن آن توسط حفاظت‌های موردنیاز ضروری است. این اقدامات به منظور تامین رشد بار و بهره‌برداری ایمن ضروری است. ضمنا سیستم قدرت بایستی توانایی تحمل شوك‌های ناخواسته را نیز دارا باشد. همچنین بهره‌بردای مناسب از شبكه بایستی در حین فازهای سریع توسعه شبكه به خوبی انجام شود. بنابراین مطالعات قابلیت اطمینان و حفاظت شبكه قدرت بنگلادش به منظور ارزیابی ظرفیت و حساسیت شبكه، شناسایی خطاها و ارائه راه‌حل‌های مناسب به منظور افزایش ایمنی، امنیت و قابلیت اطمینان شبكه بنگلادش ضروری است.

هدف پروژه مطالعات قابلیت اطمینان شبكه قدرت بنگلادش به منظور عملكرد پایدار شبكه در دوره های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است. مشاور راه حل‌های فنی برای بهبود شبكه در افق 2021 را ارائه خواهد كرد. مطالعات شامل موارد زیر می‌شود:

    تحلیل و پیشنهاد حاشیه رزرو، پیاده‌سازی كنترل اولیه فركانس (پاسخ فركانسی)، پیاده‌سازی AGC/AFC و توزیع اقتصادی بار و سایر امكانات بهره‌برداری؛
    تحلیل رخدادها در سناریوهای مختلف؛
    بررسی تنظیمات حفاظتی و فلسفه حفاظت شبكه قدرت بنگلادش؛
    بررسی مجدد وظایف نیروگاه تلمبه‌ای – ذخیره‌ای (PSPP) به عنوان پشتیبان بهره‌بردار؛
    انجام مطالعات بهره‌برداری جزیره‌ای از شبكه قدرت به منظور تامین بارهای حساس به صورت ایزوله در سناریوهای مختلف؛
    تعیین تكنولوژی های مناسب به منظور امنیت، ایمنی و قابلیت اطمینان بیش‌تر سیستم قدرت؛
    بهبود استاندارد شبكه (Grid code) فعلی به منظور اطمینان از بهره‌برداری ایمن و پایدار شبكه قدرت؛
    ارائه پیشنهاد استفاده از ابزارهای شبكه هوشمند (Smart Grid) در بهره‌برداری از شبكه قدرت؛ و
    انتقال اطلاعات و تجربیات در حین انجام كار (on-the-job training) به تیم كارفرما.