بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد کارفرمای عمانی، شرکت OETC، از سایت پروژه پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت وادی، روستاک و نخل


در تاریخ 29 فروردین ماه سال جاری، مدیرعامل و مدیران ارشد کارفرمای عمانی، شرکت انتقال برق عمان، از سایت پروژه موننکو، پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت وادی، روستاک و نخل، بازدید بعمل آوردند.