سنکرون شدن واحد 1 بخار نیروگاه جهرم

 سنکرون شدن واحد 1 بخار نیروگاه جهرم

واحد 1 بخار نیروگاه جهرم در تاریخ شنبه 26 فروردین ماه سال جاری سنکرون شد.
پروژه "خدمات مهندسی و طراحی بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم" ابتدا در قالب قرارداد 22 واحد سیکل ترکیبی در سال 1387 توسط موننکو ایران آغاز شده و پس از یک دوره توقف و راکد شدن پروژه مجددا در قالب قرارداد جدید فعال گردید.
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم شامل شش واحد توربین گاز از نوع V94.2 ورژن 0/3 (مدل آنسالدویی) هر یک به ظرفیت ۱۵۹ مگاوات (مجموعاً ۹۵۴ مگاوات) و سه واحد بخار هر یک به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات در شرایط ایزو (ISO) می باشد. در این پروژه، طراحی ساختمانی و تاسیسات و مشترکات برقی و مکانیکی طرح توسعه بخش بخار نیروگاه توسط این مهندسین مشاور و در قالب قراردادهای مجزا برای شرکت گروه مپنا؛ توسعه 2 به انجام رسیده است.