اخذ تقدیرنامه از شركت انتقال برق عمان

اخذ تقدیرنامه از شركت انتقال برق عمان

 شرکت انتقال برق عمان با اعطای تقدیرنامه ای به واسطه عملکرد مناسب موننکو در انجام پروژه های موفقیت آمیز زیر از این شرکت قدردانی بعمل آورد.

- پروژه خدمات مهندسی و نظارت پست 132/33 کیلوولت دیل عبدالسلام و خطوط ارتباطی 132 کیلوولت چهارمداره مربوطه

- پروژه خدمات مهندسی و نظارت پست 132/33 کیلوولت سویق و خطوط ورود و خروج مربوطه

- پروژه خدمات مهندسی و نظارت پست 132/33 کیلوولت الصعدا و خطوط ارتباطی کابل زیرزمینی 132 کیلوولت چهارمداره مربوطه