موننکو ایران نامزد دریافت لوح در نهمین جشنواره ملی بهره وری


 شرکت موننکو ایران در نهمین جشنواره ملی بهره وری نامزد دریافت لوح برای عملکرد مناسب در دو حوزه بهره وری و سود آوری در سال های 90 الی 95  گردید.