اعطای بورسیه تحصیلی "دکتر رنجبر" با حمایت مهندسین مشاور موننکو ایران


در راستای مسئو لیت های اجتماعی این مهندسین مشاور جهت حمایت از دانشجویان نخبه و با استعداد، بورسیه تحصیلی "دکتر رنجبر" با حمایت مهندسین مشاور موننکو ایران به ۶ نفر از دانشجویان نخبه دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در مقطع تحصیلی کارشناسي با در نظر گرفتن معدل ایشان اختصاص یافت.
همچنین طی جلسه ای که روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه در محل شرکت موننکو ایران برگزار گردید، لوح تقدیر و یادبودی توسط آقای مهندس علیرضا شیرانی، مدیرعامل موننکو ایران و آقای دکتر رنجبر مشاور مدیرعامل موننکو ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف به دانشجویان منتخب اعطا گردید.
شایان ذکر است بورسیه تحصیلی مذکور هر ساله به ۱۰ دانشجوی با استعداد از دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف اختصاص خواهد یافت.