حضور موننکو در کمپین HSE شرکت انتقال برق عمان

حضور موننکو در کمپین HSE شرکت انتقال برق عمان

 شرکت موننکو عمان در کمپین HSE کارفرمای عمانی، شرکت انتقال برق عمان، که در تاریخ 9 آذرماه سال جاری در عمان برگزار گردید، شرکت نمود.