عقد قرارداد " خدمات مهندسی خرید دو مجموعه فیدرخانه 20 کیلوولت برای پست های مشتاق و سامان و تعویض تابلو حفاظت پست مشتاق "

 عقد قرارداد " خدمات مهندسی خرید دو مجموعه فیدرخانه 20 کیلوولت برای پست های مشتاق و سامان و تعویض تابلو حفاظت پست مشتاق "

مهندسین مشاور موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی خرید دو مجموعه فیدرخانه 20 کیلوولت برای پست های مشتاق و سامان و تعویض تابلو حفاظت پست مشتاق" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای اصفهان گردید.
باتوجه به نیاز شرکت برق منطقه ای اصفهان به تعویض کوبیکل های 20 کیلوولت پست های سامان و مشتاق و همچنین تعویض تابلوهای حفاظت پست مشتاق، و از طرفی با توجه به تجربیات ارزنده این مهندسین مشاور در زمینه پست های فشارقوی، پروژه مذکور به موننکو ایران واگذار گردید.