عقد قرارداد "خدمات مهندسی تدوین طرح جامع توسعه شبكه توزیع برق سیرجان و بم "

 عقد قرارداد "خدمات مهندسی تدوین طرح جامع توسعه شبكه توزیع برق سیرجان و بم "

اين مهندسین مشاور موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی تدوین طرح جامع توسعه شبكه توزیع برق سیرجان و بم" به کارفرمایی شركت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان گردید.
مطالعات طرح جامع شبکه توزیع برق، تعیین کننده خطوط راهنما برای توسعه یا انجام اصلاحات در ساختار شبكه برق می باشد و با مشخص کردن محل نصب، مشخصات فنی و برنامه توسعه پست های فوق توزیع و فیدرها، موجب بهینه‌ سازی عملكرد شبكه و بهبود شاخص‌ های الكتریكی، اقتصادی و كیفیت عملكردی گشته و ساختارهای فنی ناكارآمد در هر بخش از شبكه توزیع را اصلاح می نماید.