ارائه دو مقاله توسط همکاران مرکز مطالعات سیستم و انرژی موننکو ایران در کنفرانس سیگره عمان


در کنفرانس و نمایشگاه سیگره عمان که در تاریخ های 16 الي 18 اکتبر (24 الي 26 مهر) در شهر مسقط عمان برگزار گردید، اين مهندسین مشاور با ارائه دو مقاله با نام های "چگونگی بهبود عملکرد سیستم قدرت عمان در سطح ولتاژ بالاتر" و "ملاحظات رزرو بهره برداری در سیستم های قدرت کوچک" به شرح زير شرکت نمود. مقاله های فوق توسط آقای مهندس رحیم زینالی و خانم مهندس حنانه فلسفی زاده در این کنفرانس ارائه گردید.

- "ملاحظات رزرو بهره برداری در سیستم های قدرت کوچک" 

این مقاله به بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در تعیین سطح رزرو بهره برداری در سیستم های قدرت کوچک می پردازد. به این منظور که ابتدا حاشیه رزرو در هر سال که به صورت درصدی از بار بیان می شود با توجه به شاخص قابلیت اطمینان LOLE تعیین شده و سپس مقادیر رزرو چرخان و غیرچرخان هر سیستم به گونه ای تعیین می شوند که شرایط مطلوب استاتیکی و دینامیکی شبکه حفظ شوند. نتایج شبیه سازی این مقاله در موارد مختلف از جمله با حضور بار دینامیکی و بدون حضور آن و همچنین با حضور و عدم حضور نیروگاه سیکل ترکیبی مورد بررسی قرار می​ گیرد.

- "چگونگی بهبود عملکرد سیستم قدرت عمان در سطح ولتاژ بالاتر"

در این مقاله ملاحظات مربوط به بهره برداری از سطوح ولتاژ بالاتر مورد بررسی قرار گرفته و به روش های غلبه بر مشکلات موجود اشاره شده است. مطالعه موردی انجام گرفته در این مقاله شبکه برق MIS  عمان می باشد که برای اولین بار با سطح ولتاژ 400 مورد بهره برداری قرار گرفت.