کارگاه آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری برای مديران موننکو ایران

کارگاه آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری برای مديران موننکو ایران

کارگاه آموزشی حل مسئله و تصمیم گیری برای مدیران اين مهندسين مشاور در تاریخ 27 مهرماه در محل این شرکت برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی و بکارگیری دانسته های مرتبط با کشف و حل مسئله بر مبنای دانش  TRIZ و رویکرد آن در کشف و حل مسئله های ابداعی برای تدوین RFP بوده و بر اساس رویکرد موننکو ایران نسبت به یکی از شایستگی های کلیدی و اولویت های استراتژیکش برگزار گردید.