عقد قرارداد " خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی خرید، احداث و نصب یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت، خط کابلی ارتباطی 63 کیلوولت با پست بالادست و اجرای سیستم 20 کیلوولت جهت تغذیه موقت – بخش خط "

عقد قرارداد " خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی خرید، احداث و نصب یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت، خط کابلی ارتباطی 63 کیلوولت با پست بالادست و اجرای سیستم 20 کیلوولت جهت تغذیه موقت – بخش خط "

مهندسين مشاور موننکو ايران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی خرید، احداث و نصب یک دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت، خط کابلی ارتباطی 63 کیلوولت با پست بالادست و اجرای سیستم 20 کیلوولت جهت تغذیه موقت – بخش خط" به کارفرمایی شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا گردید.
با توجه به طرح توسعه كارخانه شركت مپنابویلر، این سازنده نیاز به توان 6 مگاوات جهت تامین برق مورد نیاز دارد. از اینرو و باتوجه به توافقنامه با شركت برق منطقه ای تهران، می‌بایست یك دستگاه پست سیار  63/20 كیلوولت در محل سایت شركت مپنا بویلر احداث گردد و این پست از طریق خط كابلی 63 كیلوولت به پست موجود 63/20 كیلوولت كردان متصل گردد. این مهندسین مشاور جهت انجام مراحل خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی جهت پروژه مذکور انتخاب گردید.