عقد قرارداد "خدمات مهندسی بر خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط ۱۳۲ كیلوولت عسلویه - عسلویه ۴"


شرکت مهندسين مشاور موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی بر خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط ۱۳۲ كیلوولت عسلویه - عسلویه ۴" به کارفرمایی شركت برق منطقه­ ای فارس گردید.

با توجه به توسعه صنایع پتروشیمی در منطقه عسلویه، نیاز مصرف انرژی در این منطقه افزایش یافته است. از این رو شركت برق منطقه‌ای فارس با هدف تامین انرژی برق مورد نیاز صنایع مذكور، قصد احداث خط انتقال دومداره ۱۳۲ كیلوولت عسلویه - عسلویه ۴ را دارد. در اين پروژه، شركت موننكو ایران پس از مشاوره در انجام امور مربوط به خدمات مهندسی خط انتقال مذكور، به عنوان ناظر بر انجام خدمات مهندسی بر خدمات نظارت عالیه و كارگاهی بر عملیات اجرایی خط انتقال مذكور از سوی شركت برق منطقه‌ای فارس انتخاب شده است.