عقد قرارداد "خدمات مشاوره مطالعه و طراحی پست ۴۰۰/۶۳ كیلوولت باغستان"


شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مشاوره مطالعه و طراحی پست ۴۰۰/۶۳ كیلوولت باغستان" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای تهران گردید.

پست ۴۰۰/۶۳ كیلوولت باغستان از پست های مهم و كلیدی شركت برق منطقه ای تهران می باشد كه تعداد پست های زیادی در سطح فوق توزیع در محدوده شهر تهران را تغذیه می نماید. با توجه به افزایش بار و تقاضای دریافت انرژی در منطقه، تعداد فیدرهای موجود پاسخگوی نیاز منطقه نمی باشد. در همین راستا، شركت برق منطقه ای تهران، مطالعه و طراحی جهت احداث پست مذکور به شركت موننكو ایران واگذار نموده است.