عقد قرارداد "خدمات مهندسی طراحی پست 400/132 کیلوولت لردگان"

عقد قرارداد "خدمات مهندسی طراحی پست 400/132 کیلوولت لردگان"

 شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی طراحی پست 400/132 کیلوولت لردگان" به کارفرمایی شركت برق منطقه¬ای اصفهان گردید.

در این پروژه شرکت موننکو ایران موظف به ارائه خدمات مهندسی طراحی پست 400/132 کیلوولت لردگان شامل برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار ساختمانی، ارزیابی مناقصه گران، انتخاب پیمانکار، بررسی مدارک پیمانکار، طراحی تفصیلی و یا مرور طراحی می باشد.