عقد قرارداد "خدمات تكمیلی كارهای مهندسی ساختمان مركز آموزش مپنا"

عقد قرارداد "خدمات تكمیلی كارهای مهندسی ساختمان مركز آموزش مپنا"

 رکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات تكمیلی كارهای مهندسی ساختمان مركز آموزش مپنا" به کارفرمایی گروه مپنا گردید.

گروه مپنا به منظور ایجاد یک مرکز آموزشی جهت بروز رسانی و آموزش دستاوردهای گروه مپنا به پرسنل شرکت و مدعوین سایر شرکتها اقدام به احداث ساختمان مرکزی آموزش نمود. اهم فضاهای اختصاص یافته در این مرکز آموزش شامل کارگاه های آموزشی ,سالن جلسات, اطاق مدیریت,فضاهای عمومی, انبار, آرشیو, دیتا سنتر و ... می باشد. در این راستا ارائه خدمات مرتبط با طراحی سازه ساختمان و رعایت کلیه الزامات سازه و تاسیسات در نقشه های اجرایی و طراحی محوطه سازی سایت و اخذ تاییدیه لازم از سازمان های ذیربط و تهیه اسناد قراردادی جهت تعیین پمانکار اجرایی به همراه نظارت عالیه طرح، در قالب قرارداد مذکور به شرکت موننکو ایران واگذار گردیده است.