چهارمین جلسه کمیته راه اندازی پست 400/132 کیلوولت میمند شهر بابک کرمان

چهارمین جلسه کمیته راه اندازی پست 400/132 کیلوولت میمند شهر بابک کرمان

 شرکت ملی صنایع مس ایران با توجه به اهمیت تامین برق مورد نیاز طرح های توسعه، قبل از شروع عملیات راه اندازی و بصورت دائم و مطمئن در دوران بهره برداری، بعنوان یکی از مهمترین بخش‌های تاسیسات زیربنایی طرح ها از یک طرف و تخصصی بودن موضوع از طرف دیگر، اقدام به انجام پروژه های توسعه ای جهت استان های کرمان و سیستان و بلوچستان نمود که در همین راستا پروژه "خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی و نظارتی جهت پروژه های طرح جامع برق شرکت صنایع ملی مس ایران شامل استان های کرمان و سیستان و بلوچستان" به شرکت موننکو ایران واگذار گردید. پروژه احداث پست 400/132 کیلوولت میمند (خاتون آباد) شهر بابک کرمان با هدف تقویت برق شبکه شمال استان کرمان جهت تامین برق طرح های توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از مهمترین پروژه ها می باشد. در این پروژه، بخش 400 کیلوولت شامل دو بی خط، دو بی کراس و دو بیترانس 400 کیلوولت و دو دستگاه ترانسفورماتور قدرت 400/132 کیلو ولت با ظرفیت 200 × 2 مگا ولت آمپر و در بخش 132 کیلوولت پست شامل نه بی خط، یک بی کوپلاژ و دو بی ترانس 132 کیلو ولت می باشد. همچنین یک فیدر خط 132 کیلوولت به عنوان فیدر دهم و محل ترانس سوم 400/132 کیلوولت 200 مگاولت آمپری و دو فیدر خط 132 کیلوولت به عنوان فیدر یازدهم و دوازدهم به طرح اضافه گردید.
شایان ذکر است چهارمین جلسه کمیته راه اندازی پست مذکور اخیراً برگزار گردید و برقدار شدن کامل پست مطابق با استانداردها و دستورالعمل های وزارت نیرو و استانداردهای ملی و بین المللی به زودی انجام خواهد شد.