عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی کابلکشی63 کیلوولت پروژه دوشان تپه - شهدا- پیروزی"

عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی کابلکشی63 کیلوولت پروژه دوشان تپه - شهدا- پیروزی"

شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی کابلکشی 63 کیلوولت پروژه دوشان تپه - شهدا- پیروزی" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای تهران گردید.

باتوجه به رشد بار منطقه شرق تهران در محدوده خیابان پیروزی و با افزایش ظرفیت پست​ های موجود از سوی شرکت برق منطقه ای تهران، احداث خطوط کابلی دو و سه مداره 63 کیلوولت از محل پست دوشان تپه جهت تامین بار پستهای 63 کیلوولت پیروزی و شهدای تهران ضروری می باشد. این پروژه در راستای ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث خطوط کابلی در مسیر فوق الذکر تعریف و به شرکت موننکو ایران واگذار شده است.