تحقیق و توسعه


نفت، گاز و پتروشیمی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 پروژه فاز اول طرح جامع ارزیابی پتانسیل های نمك زدایی از آبهای شور و لب شور در كشور با تكیه بر نوار ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 1393 1393 گروه مپنا
2 بررسی و امكانسنجی روشهای جمع آوری گاز متان و ارائه طرح روش منتخب پیشنهادی 1392 1392  شركت گاز استان بوشهر
3 مدلسازی CFD سیستم خنككن نیروگاه بهبهان 1390 1390 معاونت تولید شركت موننكو ایران
4 گزارش استفاده از ساپورت غیر فنری بعد از هیدروتوربین در پروژه یزد 2 1390 1390 معاونت تولید شركت موننكو ایران
5 طراحی و انتخاب سیستم خنك كن بهینه 1390 1390 معاونت تولید شركت موننكو ایران
6 ایجاد بسترجهت طراحی كندانسور پاششی برای نیروگاه های بخار 1390 1391 معاونت تولید شركت موننكو ایران
7 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از دی اكسید كربن تولیدی پالایشگاه های گاز به منظر افزایش برداشت نفت 1390 1390 معاونت نفت و گاز شركت موننكو ایران
8 مقایسه فنی و اقتصادی GTL با GTW و امكان به كارگیری آنها در ایران 1390 1390 معاونت نفت و گاز شركت موننكو ایران
9 محاسبه و مقایسه قیمت تمام شده مشتقات نفتی وگازی 1390 1390 معاونت نفت و گاز شركت موننكو ایران
10 مكانسنجی طرح توسعه پالایشگاه اصفهان 1390 1390 معاونت نفت و گاز شركت موننكو ایران
11 طراحی و بازبینی برخی از مدارك پایه و تفصیلی سیستم خنك كن هلر یزدBOO 1389 1390 معاونت تولید شركت موننكو ایران
12 طراحی مفهومی و تفصیلی تست ریگ برای توربینZorya و كمپرسور سومی ونظارت عالیه بر نصب و اجرای تست 1388 1390 مهندسی وساخت توربین مپنا (توگا)
13 مدل سازی و تحلیل سیالاتی و حرارتی نصب مشعل های كانالی در بویلر بازیاب نیروگاه سیكل تركیبی شهید رجایی 1387 1388 گروه مپنا (بخش بهرهبرداری و خدمات مشتریان مپنا)
14 بررسی احتراق اضافی در بویلر بازیاب نیروگاههای سیكل تركیبی 6CC 1387 1388 گروه مپنا (بخش بهرهبرداری و خدمات مشتریان مپنا)
15 تدوین مشخصات فنی به روز شده نیروگاههای حرارتی 1387 1388 سازمان توسعه برق ایران(IPDC)
16 خـدمات مهندسـی و طراحی سیستم كولینگACC چهار نیروگاه سیكل تركیبی 1387 1389 شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیكل تركیبی مپنا (توسعه دو)
17 مدل سازی و تحلیل سیالاتی و مكانیكی مسیر ورودی هوا و خروجی دود در توربین گازی 1387 1388 مهندسی وساخت توربین مپنا (توگا)