مطالعات سیستم و انرژی


مرکز مطالعات سیستم و انرژی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 انجام خدمات مشاورهای در زمینه پروژه مطالعات امكانسنجی سنكرون نمودن شبكههای برق ایران و عراق 1393 در دست انجام شركت توانیر
2 مطالعات تامین توان شبكه برق سلاله عمان از طریق اتصال نیروگاه خصوصی 2-IPP 1392 در دست انجام  شركت موننكو عمان
3 انجام خدمات مطالعات جامع تحلیل و بهبود پایداری استاتیكی ولتاژ در شبكه برق منطقه خوزستان و جایابی بهینه منابع توان راكتیو 1392 1393 برق منطقهای خوزستان
4 سنكرون كردن شبكه برق ایران و عراق 1392 1393 وزارت برق عراق
5 مطالعات امكان سنجی فنی-اقتصادی بازیافت انرژی حرارتی اتلافی در صنعت فولاد به منظور ورود مپنا به این بازار 1391 در دست انجام گروه مپنا
6 خدمات مشاوره ای طرح بازبینی هماهنگی رله های حفاظتی نیروگاه طوس و پست بلافصل آن 1391 در دست انجام  شركت برق منطقهای خراسان
7 خدمات مشاوره مطالعات بازار كشورهای همسایه با هدف صادرات برق 1391 در دست انجام گروه مپنا
8 خرید خدمات مطالعات جامع شبكه تولید، انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شركت برق منطقه ای تهران (1393-1403) 1391 در دست انجام شركت برق منطقهای تهران
9 انجام خدمات مشاوره پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه مرحله دوم مطالعات كاربرد ادوات FACTS در شبكه برق ایران 1391 1392  شركت توانیر
10 نظارت بر انجام مطالعات فنی و اقتصادی جهت امكانسنجی بكارگیری سیستم HVDC در شبكه انتقال سراسری و تعیین مشخصات فنی و اسناد مناقصه 1390 1391  شركت سهامی مدیریت شبكه برق ایران
11 ارتقاء سیستم برق كارخانه فولاد مدرن عمان 1390 در دست انجام شركت موننكو عمان
12 ارزیابی و بررسی راكتور شنت متغیر كنترلشونده توسط خاصیت مغناطیسی 1390 1390 شركت سهامی مدیریت شبكه برق ایران
13 مطالعات شبكه برق و اتصال به نیروگاه جنوبی جدید در شركت پالایش نفت اصفهان 1390 1391  شركت پالایش نفت اصفهان
14 ارایه خدمات مهندسی و مشاورهای جهت انجام مطالعات اتصال نیروگاه جدید فولاد مباركه به شبكه سراسری ایران و بررسی اثرات متقابل شبكه داخلی و شبكه سراسری 1390 در دست انجام شركت فولاد مباركه
15 انتخاب مشاور جهت امكانسنجی و مطالعه نحوه تامین انرژی گرمایشی شهرهای نوسود و نودشه 1390 1391  شركت ملی گاز ایران - شركت گاز استان كرمانشاه
16 نظارت بر انجام مطالعات سیستمی جهت طراحی فیلترهای هارمونیكی كارخانه شمش انزلی 1389 1389 مجتمع تولیدی صنعتی شمش انزلی
17 خدمات مشاوره پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه مرحله اول مطالعات كاربرد ادوات FACTS 1389 1390 شركت توانیر
18 خدمات مهندسی تهیه و توسعه شبیهساز تست عملكرد جزیزهای نیروگاه (MAPSIM) 1389 در دست انجام گروه مپنا
19 خدمات مشاورهای در زمینه نظارت بر بخشی از خدمات پروژه طراحی و ساخت SVC 1389   شركت توانیر
20 خدمات مشاوره در زمینه سیستم ساماندهی ساختاری صنعت برق ایران 1389 1391 شركت توانیر
21 مطالعات طرح جامع 10 ساله شبكه تولید، انتقال و فوق توزیع تحت پوشش 1391 1392  شركت برق منطقهای تهران
22 مطالعات شبكه اتصال نیروگاه جنوبی كارخانه فولاد مباركه شبكه سراسری (اصفهان) 1390 1390 فولاد مباركه
23 مطالعه نحوه تامین انرژی گرمایشی شهرهای نوسود، نودشه و روستاهای مسیر (كرمانشاه) 1390 1391 شركت گاز استان كرمانشاه
24 خدمات مشاورهای در زمینه نظارت بر بخشی از خدمات پروژه طراحی و ساخت SVC 1389 1389  شركت توانیر
25 خدمات مهندسی تهیه و توسعه شبیهساز تست عملكرد جزیرهای نیروگاه 1389 1390 گروه مپنا
26 خدمات مشاوره پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه كاربرد ادوات FACTS در شبكه برق ایران 1389 1390 شركت توانیر
27 نظارت بر انجام مطالعات سیستمی جهت فیلترهای هارمونیكی شمش انزلی 1389 1389 شركت مجتمع تولیدی صنعتی شمش انزلی
28 خدمات پژوهشی و مطالعاتی سیستم نیروگاهی ایران 1389 1389 شركت مكو
29 طراحی تفصیلی مقررات و ابزار قیمتگذاری نقطهای در بازار فروش 1389 1389  شركت مدیریت شبكه برق ایران
30 نظام داوری در بازار برق 1389 1389 شركت مدیریت شبكه برق ایران
31 خدمات پژوهشی و مطالعاتی نیروگاه متمركز پارس جنوبی 1388 1388  شركت مكو
32 امكانسنجی و جایابی بهینهPST در شبكه سراسری برق 1388 1389 شركت مدیریت شبكه برق ایران
33 مطالعات شبكه برق و گاز ایران به منظور امكانسنجی كاهش مصرف سوخت 1388 1389  شركت ملی صادرات گاز ایران / شركت EGLAG سوئیس
34 خدمات مهندسی و مشاوره پروژه راهآهن برقی تهران - مشهد 1387 1387 راهآهن جمهوری اسلامی - مپنا
35 خدمات مشاوره در زمینه نظارت بر پروژه طراحی و ساخت SVC بندر لنگه 1387 1388 شركت توانیر