پست فشارهای متوسط و قوی


پستهای فشار متوسط و قوی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 طراحی تفصیلی الكتریكال پست 11/33 كیلوولت شیناس 1393 1393 شركت موننكو عمان
2 خدمات مهندسی و مشاوره احداث پست كلید زنی 400 كیلوولت فولاد مباركه 1393 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
3 خدمات مهندسی مدیریت طرح (PMU (پروژههای بانك توسعه اسلامی 1393 در دست انجام برق منطقهای اذربایجان
4 خدمات مهندسی مشاور در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های سیستم های علام و اطفا حریق در شركت فولاد مباركه و ناحیه سبا 1393 در دست انجام  شركت فولاد مباركه
5 خدمات مهندسی بهبود مهندسی طرح ها و اجرای پست ها و خطوط فوق توزیع و انتقال 1393 در دست انجام برق منطقهای فارس
6 طراحی و خدمات مهندسی احداث پست مدولار 230/63 كیلوولت زریوار 1393 در دست انجام برق منطقهای غرب
7 خدمات مهندسی تأمین مالی پروژه های احداث پستها و خطوط انتقال و فوق توزیع شركت برق منطقه ای خوزستان 1393 در دست انجام برق منطقهای خوزستان
8 دامه نظارت كارگاهی ساختمانی پروژه احداث پست 20/63 كیلوولت مسكن مهر فولاد شهر 1393 1393 برق منطقهای اصفهان
9 خدمات مهندسی پروژه ساختمان آموزش، آمفی تئاتر، رستوران و محوطه البرز توربین مپنا 1393 1393  شركت البرز توربین
 10 خدمات نظارت كارگاهی پروژه ساختمان آموزش، آمفی تئاتر، رستوران و محوطه البرز توربین مپنا 1393 1393 شركت البرز توربین
11 خدمات مطالعات جامع سیستم برق مجتمع پتروشیمی جم 1393 در دست انجام شركت پتروشیمی جم
12 نظارت بر عملیات الكتریكی احداث پست سیار علم و صنعت كاشان 1393 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
13 خدمات مهندسی خرید 500 مگاوات بانك خازنی توانیر 1393 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
14 خدمات مهندسی و نظارت بر پیمانكار EPC پروژه برقرسانی به میادین نفتی ریگ، شوروم و دودرو (رشد) بخش پست های فشار قوی 1392 در دست انجام  شركت نفت مناطق مركزی تهران
15 ادامه نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی احداث پست 63/20 كیلو ولت سایپا كاشان 1392 در دست انجام  برق منطقهای اصفهان
16 خدمات مهندسی و طراحی پروژه پنج پست انتقال اصفهان 1392 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
17 خدمات مهندسی مدیریت سرمایه های صنعت برق در بخش توزیع انرژی الكتریكی مبتنی بر توسعه فناوری CBM 1392 1393 شركت توانیر
18 خدمات مشاوره جهت تهیه اسناد و برگزاری مناقصه تعمیرات و نگهداری پست ها و خطوط منا طق سه گانه شركت برق منطقه ای كرمان 1392 1392 برق منطقهای كرمان
 19 انجام تنظیمات و هماهنگی رلههای حفاظتی واقع در واحدهای پست برق 400 كیلوولت نیروگاه، واحد آب و هوا ناحیه دو در كلیه سطوح ولتاژی مجتمع پتروشیمی فجر 1392 1392 مجتمع پتروشیمی فجر
20 خدمات مهندسی تدوین چك لیست طراحی پستهای انتقال و خطوط فوق توزیع و انتقال (بخش پست) 1392 1393 برق منطقهای اصفهان
21 خدمات مهندسی و مشاوره در تهیه اسناد مناقصه خرید 42 بانك خازنی 20 كیلوولت با متعلقات 1392 1393 شركت برق منطقهای سیستان و بلوچستان
 22 انجام خدمات طراحی تفصیلی پست 230 كیلوولت نیروگاه ماهشهر 1392 1393 برق منطقهای خوزستان
23 خدمات مهندسی - طراحی عملیات افزایش ظرفیت پست 63/20 كیلوولت هلیلان 1392 1393 برق منطقهای غرب
 24 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی پست سیار 63/20 كیلوولت خلیج فارس 1392 در دست انجام منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
 25 خدمات مشاوره جهت آماده سازی استانداردهای تعمیرات و نگهداری و مدارك مرتبط داراییهای شبكه 1392 1393  شركت موننكو عمان
 26 نظارت كارگاهی پروژه مركز همایش های بین المللی اصفهان 1392 در دست انجام  شهرداری اصفهان
27 خدمات مرحله سوم (نظارت عالیه و كارگاهی) جهت پروژه های طرح جامع برق در محدوده استانهای كرمان و سیستان -بخش پست 1391 در دست انجام شركت صنایع ملی مس ایران
28 خدمات مهندسی بهبود شبكه 132 كیلوولت و بهبود سیستم توزیع و انتقال و توسعه ظرفیت شبكه 33 كیلوولت شركت برق ظفار در كشور عمان 1391 در دست انجام  شركت موننكو عمان
 29 خدمات مهندسی مدیریت سرمایه شركت برق منطقه ای اصفهان 1391 1392 برق منطقهای اصفهان
 30 خدمات مهندسی هماهنگی رله های شركت توگا نظارت عالیه و كارگاهی 1391 1392 مهندسی وساخت توربین مپنا(توگا)
 31 خدمات مهندسی و مشاوره تدوین چك لیست طراحی پست های فوق توزیع شركت برق منطقه ای اصفهان 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
 32 نظارت كارگاهی ساختمانی طرح احداث پست 63/20 كیلوولت مسكن مهر فولاد شهر 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
 33 انجام خدمات نظارت كارگاهی احداث پست 230 كیلوولت نیروگاه ماهشهر 1391 در دست انجام برق منطقهای خوزستان
34 نظارت كارگاهی عملیات نصب و ساختمانی پست 400/63 كیلو ولت لردگان 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
35 نظارت الكتریكی پروژه احداث پست 63/20 سایپا كاشان 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
36 انجام خدمات مهندسی مطالعات سیستم زمین 1391 1392 شركت برق منطقهای تهران
37 خدمات مهندسی و مشاوره تجهیز سیستم ثبات و خطا در پستهای انتقال و خرید واحدهای اندازه گیری فازور 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
38 خدمات مهندسی بهسازی شبكه 33 كیلوولت ظفار 1391 1392  شركت موننكو عمان
39 نظارت عالیه بر قرارداد خدمات مهندسی و ساخت سیم OPGW و یراق آلات مربوطه 1391 در دست انجام  سازمان برق ایران
40 خدمات مشاوره برای خدمات مهندسی احداث كلید خانه 230 كیلوولت نیروگاه ماهشهر 1391 در دست انجام برق منطقهای خوزستان
41 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی تامین تجهیزات و اجرای عملیات ساختمان و نصب و تست و راه اندازی راكتور پست 400 كیلوولت جنوب اصفهان بر روی خط یزد 2 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
42 خدمات مهندسی و مشاور خرید 500 مگاوا بانك خازنی جهت صنعت برق كشور 1391 در دست انجام  برق منطقهای اصفهان
43 خدمات نظارت كارگاهی بر پروژه نصب و راهاندازی بانكهای خازنی در پست های رشت شمالی، مقدم، فومن ، بی بی حوریه و شهید كاویان 1391 در دست انجام  شركت برق منطقهای گیلان
44 نظارت بر عملیات اجرایی تكمیل خدمات DCS در 16 پست 20/63 كیلوولت اصفهان 1391 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
45 خدمات نظارت كارگاهی ساختمانی طرح احداث پست 20/63 كیلوولت سایپا كاشان 1391 1392 برق منطقهای اصفهان
46 خدمات مهندسی و نظارت عالیه بر پروژه خرید، نصب و راهاندازی بانكهای خازنی پستهای رشت شمالی، مقدم، فومن، بیبی حوریه و شهید كاویان 1390 1391 شركت سهامی برق منطقه ای گیلان
47 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی راكتور 400 كیلوولت نیروگاه جنوب اصفهان بر روی خط یزد 2 1390 1390  برق منطقه ای اصفهان
48 خدمات مشاوره حفاظت در برنامهریزی شبكه انتقال و فوق توزیع برق منطقهای اصفهان 1390 1391 برق منطقه ای اصفهان
49 خدمات مهندسی پست نیروگاه برق آبی دادین كو نیجریه 1390 1391  
50 خدمات نظارت بر پست 400 كیلوولت شهركرد 1390 1391 برق منطقه ای اصفهان
51 احداث پست 230 كیلوولت سیمكان 1390    
52 خدمات مهندسی هماهنگی رله پروژه فجر2 1390 1392 شركت پتروشیمی فجر
53 خدمات مهندسی به مدارآوردن ریكلوز خط انتقال 400 كیلوولت تیران-گلپایگان 1390 1392 برق منطقه ای اصفهان
54 خدمات مهندسی و مشاوره احداث پست 20/63 كیلوولت علم و صنعت كاشان 1390 1393  برق منطقه ای اصفهان
 55 خدمات مهندسی ونظارت كارگاهی احداث پست های باركا و الخدرا 1390 1393 موننكو عمان
56 خدمات مهندسی و مشاوره احداث پست 20/63 كیلوولت شهرك صنعتی آران و بیدگل2 1390 1393 برق منطقه ای اصفهان
57 خدمات مهندسی و مشاوره احداث پست 20/63 كیلوولت مسكن مهر فولادشهر 1390 1391  شركت برق منطقه ای اصفهان
 58 Consultancy services for design and & construction supervision services for 33kV, 2x20 MVA airports heights 04 1390 1391 موننكو عمان
 59 Consultancy services for design and & construction supervision services for upgrading Al Khuwair north 01 (diplomatic city) primary substation from 1390 1392 موننكو عمان
 60 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی خط و پست HVDC سمنان 1390 1392 برق منطقه ای سمنان
61 قرارداد نظارت الكتریكی و ساختمانی بر عملیات اجرایی نصب بانكهای خازنی 6 پست 63/20 DCS كیلوولت فرخشهر، شلمزار، منتظریه، مباركه، اشترجان و ملكشهر 1390 1390  شركت برق منطقهای اصفهان
62 نظارت كارگاهی عملیات نصب و ساختمانی توسعه پست 400 كیلوولت شهركرد 1390 در دست انجام  برق منطقهای اصفهان
63 خدمات مهندسی و نظارت عالیه بر پروژه خرید، نصب و راهاندازی بانكهای خازنی پستهای رشت شمالی، مقدم، فومن، بیبی حوریه و شهید كاویان 1390 در دست انجام  شركت برق منطقهای گیلان
64 خدمات مهندسی و مشاوره احداث پست 20/63 كیلوولت مسكن مهر فولادشهر 1390 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
65 خدمات مشاوره حفاظت در برنامهریزی شبكه انتقال و فوق توزیع برق منطقهای اصفهان 1390 1391 برق منطقهای اصفهان
66 خدمات نظارت بر پست 400 كیلوولت لردگان 1390 1393 برق منطقهای اصفهان
67 خدمات مهندسی به مدارآوردن ریكلوز خط انتقال 400 كیلوولت تیران-گلپایگان 1390 1392 برق منطقهای اصفهان
68 خدمات مهندسی و مشاوره احداث پست 20/63 كیلوولت علم و صنعت كاشان 1390 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
69 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی برای احداث پست جدید باركا و الخدرا 1390 در دست انجام شركت موننكو عمان
70 Consultancy services for design and & construction supervision services for 33kV, 2x20 MVA airports heights 04 primary substation. (83000 RO) 1390 در دست انجام شركت موننكو عمان
71 Consultancy services for design and & construction supervision services for upgrading Al Khuwair north 01 (diplomatic city) primary substation from 1390 در دست انجام شركت موننكو عمان
72 خدمات مهندسی و مشاوره احداث پست 20/63 كیلوولت شهرك صنعتی آران و بیدگل2 1390 در دست انجام برق منطقهای اصفهان
73 خدمات مهندسی خرید سه دستگاه پست سیار 20/63 كیلوولت 1390 1391 شركت سهامی برق منطقهای گیلان
74 نظارت الكتریكی و ساختمانی بر عملیات اجرایی نصب بانكهای خازنی 6 پست 20/63 DCS كیلوولت فرخشهر، شلمزار، منتظریه، مباركه، اشترجان و ملكشهر 1390 1391  شركت برق منطقهای اصفهان
75 نظارت الكتریكی و ساختمانی بر عملیات اجرایی نصب بانكهای خازنی 6 پست 20/63 DCS كیلوولت فرخشهر، شلمزار، منتظریه، مباركه، اشترجان و ملكشهر 1390 در دست انجام  شركت برق منطقهای آذربایجان
76 خدمات مهندسی نظارت احداث پستهای دهلران - زرین آباد - مهران 1389 1389 برق منطقه ای غرب
77 خدمات مهندسی پست 132/33 كیلوولت الكمیل 1389 1389 شركت مهندسی مشاور بین المللی اطلس
78 خدمات مهندسی پست 132/33 كیلوولت نیزوا 1389 1389 شركت مهندسی مشاور بین المللی اطلس
79 خدمات مهندسی مطالعات مربوط به شبكه انتقال تحت پوشش شركت برق منطقهای اصفهان جهت به مدارآوردن ریكلوزها در پستهای 230 و 400 كیلوولت 1389 1389 برق منطقه ای اصفهان
80 خدمات مهندسی مرور طراحی بر احداث پست 33/132 كیلوولت فازهای 17 و 18 پارس جنوبی 1389 1389  شركت توسعه پست های فشار قوی
81 خدمات مهندسی ارایه طرحهای اصلاحی، نظارت و كنترل بر اجرای پروژههای مرتبط با پستهای انتقال و فوق توزیع 1389 1389  شركت برق منطقه ای مازندران
82 خدمات مهندسی پست 33kv رسیل 1389 در دست انجام شركت مهندسی مشاور بین المللی اطلس
83 خدمات مهندسی مشتمل بر مشاوره، طراحی و نظارت بر احداث پست برق اصلی 33/400 كیلو ولت فولاد بافق 1389 1390 شركت تام ایران خودرو
84 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی راكتور 400 كیلوولت نیروگاه جنوب اصفهان بر روی خط یزد 2 1389 1390 برق منطقه ای اصفهان
85 مطالعات مهندسی و خدمات مشاوره طرح احداث پست 132 كیلوولت و خط دو مداره انتقال برق طرح تمركز صنعتی/مسكونی شركت ملی حفاری ایران در منطقه سدین 1389 در دست انجام شركت ملی حفاری ایران
86 خدمات مهندسی تكمیل سیستم DCS16 پست فوق توزیع 1389 در دست انجام برق منطقه ای اصفهان
87 خدمات مهندسی و مشاوره پروژه احداث پست 20/63 كیلوولت سایپا كاشان 1389 در دست انجام برق منطقه ای اصفهان
88 خدمات نظارت بر طرح تكمیل خدمات DCS پستهای 20/63 كیلوولت 1389 1390 برق منطقه ای اصفهان
89 خدمات مهندسی و نظارت بر عملیات توسعه پستهای 20/63 كیلوولت نفوت صومعهسرا و سیاهكلده لنگرود 1389 1391 شركت برق منطقه ای گیلان
90 خدمات نظارت كارگاهی بر عملیات اجرایی نصب بانكهای خازنی 5 پست DCS 1389 1390 برق منطقه ای اصفهان
91 انجام خدمات نظارت عالیه بر خدمات مهندسی و كارگاهی توسعه دوبی خط 132 كیلوولت در پست زرند 2 1391 1391 برق منطقهای كرمان
92 خدمات مهندسی مشتمل بر مشاوره، طراحی و نظارت بر احداث پست برق اصلی 33/230 كیلوولت كارخانه فولاد سازی بافق 1389 1390 شركت تام ایران خودرو
93 خدمات مهندسی پست 33/132 كیلوولت الكمیل 1389 1389  شركت OETC عمان
94 خدمات مهندسی پست 33/132 كیلوولت نیزوا 1389 1389 شركت OETC عمان
95 خدمات مهندسی مطالعات مربوط به شبكه انتقال تحت پوشش شركت برق منطقهای اصفهان جهت بهمدار آوردن ریكلوزرها در پستهای 230 و 400 كیلو ولت 1389 1389 شركت برق منطقهای اصفهان
96 خدمات مهندسی مرور طراحی احداث پست 33/132 كیلوولت فازهای 17 و18 پارس جنوبی 1389 1389 شركت پارسیان
97 خدمات مهندسی تهیه نقشه توپوگرافی زمین پست 63/230 كیلوولت نوشهر 1388 1388 شركت برق منطقهای مازندران
98 خدمات مهندسی افزایش ظرفیت پست 132/230 كیلوولت شفا 1388 1389 شركت برق منطقهای آذربایجان
99 خدمات نظارت كارگاهی احداث پست 132/230 كیلوولت دهلران شامل چندین فیدر 1388 1388  شركت برق منطقهای غرب
100 خدمات مهندسی احداث دوبی 132/230 كیلوولت ترانس پست سردرود 1388 1389 شركت برق منطقهای آذربایجان
101 خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی احداث پست 20/63 كیلوولت Conventional 1388 1389 مهندسی وساخت توربین مپنا (توگا)
102 خدمات مهندسی پست 230 كیلوولت نیروگاه سیكل تركیبی پرهسر 1388 1389 شركت پروژه پرهسر مپنا
103 خدمات مهندسی و نظارت بر تامین تجهیزات 5 پست 20/63 كیلوولت تهران 1388 1391 شركت برق منطقهای تهران
104 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی بهینهسازی پست نیروگاه بعثت 1388 1390 شركت برق منطقهای تهران
105 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی بهینهسازی پستهای 20/63 كیلوولت هشتگرد، كرج و كن 1388 1389 شركت برق منطقهای تهران
106 خدمات مهندسی بانكهای خازنی 11 پست 20/63 كیلوولت اصفهان 1388 1390 شركت برق منطقهای اصفهان
107 خدمات مهندسی احداث پست 63/230 كیلوولت محمودآباد 1388 1392 شركت برق منطقهای مازندران
108 خدمات مهندسی احداث پست برق 20/230 كیلوولت پروژه الكترود گرافیتی اردكان 1388 1390 شركت بینالمللی مهندسی ایران (شركت ایریتك)
109 خدمات مهندسی، مشاوره و طراحی تفصیلی بخش HV نصب راكتور 400 كیلوولت در نیروگاه چهلستون 1388 1390 شركت برق منطقهای اصفهان
110 نظارت كارگاهی كارهای ساختمانی، نصب، تست و راهاندازی تجهیزات احداث پست 63/230 كیلوولت نوشهر 1388 1391 شركت برق منطقهای مازندران
111 سرپرستی نظارت كارگاهی ساختمانی تكمیل 5 پست 20/63 كیلوولت عمرانی اصفهان 1387 1388  شركت برق منطقهای اصفهان
112 نظارت كارگاهی الكتریكی بر نصب، تست و راهاندازی پست 63/230 كیلوولت غیر عمرانی نقشجهان 1387 1389 شركت برق منطقهای اصفهان
113 سرپرستی نظارت كارگاهی ساختمانی تكمیل 5 پست 20/63 كیلوولت غیرعمرانی اصفهان 1387 1388 شركت برق منطقهای اصفهان
114 خدمات مهندسی پستهای20/132 كیلوولت DCS مجتمع پتروشیمی مبین 1387 1387 مجتمع پتروشیمی مبین
115 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث پست 20/132 كیلوولت DCS مجتمع پتروشیمی مبین 1387 1388  مجتمع پتروشیمی مبین
116 خدمات مهندسی مشاوره خرید ترانسفورماتورهای پستهای فرادنبه، كوهپایه، هسنیجه، لنجان، سمیرم و چهارمحال 1387 1391 شركت برق منطقهای اصفهان
117 خدمات مهندسی پست 20/63 كیلوولت طرح توسعه پالایشگاه اصفهان 1387 1388 شركت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
118 خدمات مهندسی مطالعات شبكه الكتریكی پتروشیمی فجر 2 1387 1388  شركت پتروشیمی فجر 2
119 خدمات مهندسی توسعه سه فیدر خط 132 كیلوولت در پست 132/230 كیلوولت DCS وحدت دهلران 1387 1388  شركت برق منطقهای غرب
120 خدمات مهندسی احداث پست 3.6/63 كیلوولت سركان 1387 1389  شركت ساختمانی بانیكان
121 خدمات مشاوره، نظارت عالیه و كارگاهی ساختمانی احداث پست 20/63 كیلوولت DCS سجزی 1387 1388 شركت برق منطقهای اصفهان
122 خدمات مهندسی احداث پست 20/63 كیلوولت مومنآباد 1387 1389 شركت برق منطقهای باختر
123 خدمات مهندسی احداث پست جدید 6/11 كیلوولت و سیستم كنترلی پمپهای خنك كننده ASU2 مجتمع پتروشیمی مبین 1387 1388 مجتمع پتروشیمی مبین
124 ظارت بر عملیات ساختمانی و الكتریكی پستهای عمرانی فرخشهر، شلمزار، منتظریه، اشترجان و مباركه 1387 1390  شركت برق منطقهای اصفهان
125 نظارت بر عملیات ساختمانی و الكتریكی پستهای لردگان، شهركرد، سجزی و پستهای غیر عمرانی فوقتوزیع اصفهان 1387 1390 شركت برق منطقهای اصفهان
126 نظارت كارگاهی عملیات الكتریكی بر نصب، تست و راهاندازی پست 20/63 كیلوولت كویركاشان 1387 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
127 نظارت كارگاهی عملیات الكتریكی بر نصب، تست و راهاندازی پستهای عمرانی شلمزار، فرخشهر، مباركه و ملكشهر 1387 1388  شركت برق منطقهای اصفهان
128 سرپرستی نظارت كارگاهی ساختمانی تكمیل پست 20/63 كیلوولت پادنا (ملكشهر) اصفهان 1387 1388 شركت برق منطقهای اصفهان
129 خدمات طراحی و مهندسی پست 230 كیلوولت GIS نیروگاه برق و بخار پارس 1387 1389  شركت پتروشیمی دماوند
130 خدمات مهندسی توسعه یك بیترانس پست 33/132 كیلوولت اختر پروژه یوتیلیتی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 1387 1389 ISO / ICO
131 نظارت كارگاهی الكتریكی بر نصب، تست و راهاندازی پست 63/230 كیلوولت عمرانی راوند كاشان 1387 1388 شركت برق منطقهای اصفهان
132 خدمات مهندسی پستهای محدوده استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری (گروه اول) 1386 1389 شركت برق منطقهای اصفهان
133 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث پستهای 20/132/400 كیلوولت شاهماران2 و بم 1386 1389 شركت برق منطقهای كرمان
134 خدمات مهندسی پستهای محدوده استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری (گروه پنجم) 1386 1389  شركت برق منطقهای اصفهان
135 خدمات مهندسی توسعه و انجام تغییرات 4 پست 20/63 كیلوولت DCS اصفهان 1386 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
136 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی دو پست 20/63 كیلوولت DC شلمزار و فرخشهر 1386 1387  شركت برق منطقهای اصفهان 
137 خدمات مهندسی توسعه و انجام تغییرات 6 پست 20/63 كیلوولت DCS اصفهان 1386 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
138 نظارت عالیه و كارگاهی سه پست 20/63 كیلوولت DCS چادگان،گلاب وكویر كاشان 1386 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
139 خدمات نظارت عالیه و سرپرستی نظارت كارگاهی شش پست 20/63 كیلوولت DCS اصفهان 1386 1388 شركت برق منطقهای اصفهان
140 خدمات نظارت عالیه و سرپرستی نظارت كارگاهی پنج پست عمرانی 20/63 كیلوولت DCS اصفهان 1386 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
141 خدمات مهندسی پستهای 20/132 كیلوولت DCS مجتمع پتروشیمی مبین 1385 1387 مجتمع پتروشیمی مبین
142 خدمات مهندسی توسعه و احداث پستهای 400 كیلوولت شهركرد و لردگان استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری 1385 1389 شركت برق منطقهای اصفهان
143 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی الكتریكی پستهای20/63كیلوولت DCS ملكشهر و موروك 1385 1387  شركت برق منطقهای اصفهان
144 خدمات مهندسی توسعه دو فیدر خط 63 كیلوولت پستهای 230كیلوولت چشمهسفید و 63 كیلوولت ماهیدشت 1385 1387  شركت برق منطقهای غرب
145 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی الكتریكی پستهای20/63كیلوولت DCS اشترجان، منتظریه و مباركه 1385 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
146 خدمات مهندسی و مشاوره توسعه پستهای 230 كیلوولت نقش جهان و راوند كاشان 1385 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
147 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی توسعه پست 63/230 كیلوولت راوند كاشان 1385 1387 شركت برق منطقهای اصفهان
148 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی توسعه پست 63/230 كیلوولت نقشجهان اصفهان 1385 1388 شركت برق منطقهای اصفهان
149 خدمات مهندسی پست 230 كیلوولت نوشهر 1384 1388  شركت برق منطقهای مازندران
150 خدمات مهندسی پست 230 كیلوولت جهرم2 1384 1388  شركت برق منطقهای فارس
151 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی برقرسانی به واحدهای فرآورش دهلران 1384 1388  شركت توسعه صنایع نفت و انرژی (OEID)
152 خدمات مهندسی احداث پست 63kv/230 لوشان 1384 1386  شركت برق منطقهای گیلان
153 خدمات مهندسی رلههای حفاظتی مس سونگون، محاسبات اتصال كوتاه و تعیین نقطه تنظیم 1384 1385  شركت ملی صنایع مس ایران
154 خدمات مهندسی نظارت عالیه و كارگاهی پست 20kv/132 دشت عباس 1384 1385  شركت برق منطقهای غرب
155 نظارت عالیه و سرپرستی نظارت کارگاهی11پست اصفهان 1384 1385  شركت برق منطقهای اصفهان
156 خدمات مهندسی بازنگری طراحی برقی فازهای 1 و 2 و 3 پارس جنوبی 1384 1386  شركت گاز پارس جنوبی
157 خدمات نظارت عالیه و كارگاهی احداث پست 20/132 كیلوولت دشت عباس 1384 1387  شركت برق منطقهای غرب
158 خدمات مشاوره احداث 6 پست 20kv/63 اصفهان 1384 1385  شركت برق منطقهای اصفهان
159 خدمات مهندسی ارزیابی و تایید صلاحیت مشاوران،پیمانكاران و فروشندگان برق غرب 1384 1385 شركت برق منطقهای غرب
160 خدمات مشاوره احداث 5 پست 20kv/63 اصفهان 1384 1385 شركت برق منطقهای اصفهان
161 خدمات مهندسی نظارت عالیه و كارگاهی برنصب تجهیزات پست GIS جاسك 1384 1384  شركت برق منطقهای هرمزگان
162 خدمات مهندسی پست 20kv/132 دشت عباس 1384 1385 شركت برق منطقهای غرب
163 خدمات مهندسی نظارت كارگاهی پست 20kv/132 خوسف 1384 1383  شركت برق منطقهای خراسان
164 خدمات مهندسی نظارت بر احداث و توسعه پستهای دهلران- مهران-زرین آباد (4پست غرب) 1384 1386 شركت برق منطقهای غرب
165 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث پست230 كیلوولت دهلران و توسعه و افزایش ظرفیت پست 132 كیلوولت مهران 1383 1387  شركت برق منطقهای غرب
166 خدمات مهندسی خطوط 20 كیلوولت ،سیستم روشنایی و مخابراتی مجتمع مس سونگون 1382 1385 شركت ملی صنایع مس ایران
167 خدمات مهندسی نظارتکارگاهی پست 20kv/63 شفت 1382 1383 شركت برق منطقهای گیلان
168 خدمات مهندسی پستهای 20kv/66 ششگانه فارس 1382 1384 شركت برق منطقهای فارس
169 خدمات مهندسی نظارت کارگاهی پست 20kv/63 پیربازار 1382 1383  شركت برق منطقهای گیلان
170 خدمات مهندسی توسعه پستهای چهارگانه 20kv/63 تهران 1382 1385 شركت برق منطقهای تهران
171 خدمات مهندسی سه پست غرب(CBF) 1382 1384 شركت برق منطقهای غرب
172 خدمات مهندسی نظارت عالیه و كارگاهی پستهای نقش جهان و راوند 1382 1383 شركت برق منطقهای اصفهان
173 خدمات مهندسی احداث پستهای 20kv/132/400 شاهماران 2 و (خاتون آباد) بم 1381 1387 شركت برق منطقهای كرمان
174 خدمات مهندسی پست 20kv/132 آزادوار 1381 1382  شركت برق منطقهای خراسان
175 خدمات مهندسی ارزیابی فنی پست و خط 1381 1381  شركت توانیر
176 خدمات مهندسی پست 20kv/132 نیل آباد 1381 1382 شركت برق منطقهای خراسان
177 خدمات مهندسی پست 20kv/132 كلات 1381 1382 شركت برق منطقهای خراسان
178 خدمات مهندسی پست 11kv/66 نصر شیراز 1380 1381 برق منطقهای فارس
179 خدمات مهندسی پست 20kv/132 ساحل برج 1380 1381  شركت برق منطقهای خراسان
180 خدمات مهندسی پست 20kv/63 میناب 4 1380 1382  شركت برق منطقهای هرمزگان
181 خدمات مهندسی توسعه پست 11kv/66 پودر 1380 1381  شركت برق منطقهای فارس
182 خدمات مهندسی پست 20kv/66 فلكه امام و ماهینی 1380 1381  شركت برق منطقهای فارس
183 خدمات مهندسی توسعه پست 63kv/230 چهل شهید آمل 1380 1385  شركت برق منطقهای مازندران
184 خدمات مهندسی نظارت عالیه و كارگاهی پستهای نقش جهان و راوند 1380 1383 شركت برق منطقهای اصفهان
185 خدمات مهندسی تامین و توزیع انرژی الكتریكی مورد نیاز واحدهای طرح مجتمع مس سونگون 1379 1383  شركت ملی صنایع مس ایران
186 خدمات مهندسی پست 20kv/63/230 جاسك 1379 1383  شركت برق منطقهای هرمزگان
187 خدمات مهندسی پست 20kv/63/230 كرمانشاه 1379 1379 شركت برق منطقهای غرب
188 خدمات مهندسی پستهای خوسف و بیهق 1379 1382  شركت برق منطقهای خراسان
189 خدمات مهندسی طرحهای صنعت برق یزد 1378 1379  شركت برق منطقهای یزد
190 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث پست 20/63 كیلوولت شهرك صنعتی یزدمهر 1378 1379  شركت برق منطقهای یزد
191 خدمات مهندسی تامین و توزیع انرژی الكتریكی مورد نیاز واحدهای طرح توسعه مس سرچشمه 1377 1381  شركت ملی صنایع مس ایران
192 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی پست 20/63 كیلوولت شفت-پیربازار 1377 1378  شركت برق منطقهای گیلان
193 خدمات مهندسی پست 20kv/66 سیمان فارس 1377 1380 شركت برق منطقهای فارس
194 خدمات مهندسی پست 20kv/66 شهروز شهر 1377 1379 شركت برق منطقهای فارس
195 خدمات مهندسی پست 66kv/132 كنگان 1377 1380  شركت برق منطقهای فارس
196 خدمات مهندسی بهینهسازی تاسیسات الكتریكی مس سرچشمه 1375 1376 شركت ملی صنایع مس ایران
197 خدمات مهندسی پست 63kv/230 پونل رشت 1375 1375  شركت برق منطقهای گیلان