تولید پراكنده


تولید پراكنده
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 خدمات مهندسی طراحی تجهیزات و تاسیسات جانبی یك دستگاه GTG در پالایشگاه بندرعباس و جمع آوری و تكمیل مدارك مربوط به پكیج GTG 1393 در دست انجام شركت سهامی نیرپارس
2 مطالعات پایداری، پخش بار و ..... شبكه برق به منظور نهایی سازی سطح ولتاژ مورد نیاز پالایشگاه بندر عباس 1393 در دست انجام شركت سهامی نیرپارس
 3 مطالعات امكانسنجی نیروگاه بادی شركت توان باد اردبیل 1393 در دست انجام  برق منطقهای اذربایجان
4 مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه بادی با ظرفیت 50مگاوات  1393 در دست انجام  شركت خدمات انرژی دانا كیش
5 بهسازی و ارتقاء توان نیروگاه سیح الخیرات 1392 در دست انجام  شركت موننكو عمان
 6 خدمات مهندسی و دفتر فنی احداث نیروگاه بادی كهك 1392 1392 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
 7 خدمات مشاوره در خصوص بررسی داده های برداشت شده، تعیین محل جدید دكل بادسنجی شیرازك و تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانكار EPC دكل بادسنجی 1392 1393 سازمان برق ایران
 8 خدمات مهندسی مشاور، مدیریت پروژه و نظارت عالیه و كارگاهی بر فعالیت پیمانكاران طرح احداث كارخانه كك سازی سوادكوه مازندران 1392 در دست انجام شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
 9 امكان سنجی احداث نیروگاه بادی 750 مگاوات و نظارت عالیه بر انجام عملیات بادسنجی 1392 در دست انجام گروه مپنا
 10 پروژه تحقیقاتی بررسی دكل بادسنجی نصب شده در سایت نیروگاه تاكستان و صحه گذاری اطلاعات بادبرداشت شده از آن 1391 در دست انجام  سازمان برق ایران
11 خدمات مهندسی خرید بویلرهای بازیاب حرارت جهت اتصال به توربین گاز 1391 در دست انجام شركت تابان انرژی سپهر
12 خدمات مهندسی و مشاوره فنی و اقتصادی در پروژه هتل الروضتین كربل 1391 1391 شركت تابان انرژی سپهر
13 خدمات مشاورهای عالی برای پروژهای اجرایی سال 9 1390 1390 سازمان بهره وری انرژی ایران
14 مهندسی پایه، طراحی و ارایه ریز محاسبات و تهیه نقشهها و مدارك اولیه و تهیه اسناد مناقصه EPC (طرح و ساخت صنعتی) و MC برای تولید برق و بخار - نفت ایرانول 1390 1390  شركت نفت ایرانول
 15 مطالعات امكانسنجی احداث 500 مگاوات نیروگاه بادی - اجرای عملیات بادسنجی و تهیه گزارش نهایی رژیم باد در سایتها 1390 در دست انجام  شركت مهندسی، ساخت و احداث نیروگاههای انرژی پاك
 16 پروژه مطالعاتی تدوین آییننامه اتصال نیروگاههای بادی به شبكههای توزیع 1390 1391 سازمان توسعه برق ایران
17 خدمات مشاوره فنی و مطالعات امكانسنجی احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 750 مگاوات 1390 در دست انجام  شركت تولید انرژیهای تجدیدپذیر مپنا
18 خدمات مهندسی مطالعات امكانسنجی احداث 500 مگاوات نیروگاه بادی 1389 1390 گروه مپنا
19 خدمات مهندسی برقداركردن روستاها باسیستم فتوولتائیك 1389 در دست انجام شركت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
20 مطالعه فنی و اقتصادی سامانه تولید همزمان توان و گرما در مقیاس كوچك برای تامین نیازهای كارخانههای مپنا مستقر در كرج 1389 در دست انجام گروه مپنا
 21 مطالعات امكانسنجی فنی - اقتصادی طرحهای CCHP نیروگاه بزرگ خارك، كارخانه سیمان ارومیه و پژوهشكده علوم و فنآوری انرژی دانشگاه شریف 1389 1389 شركت بهینهسازی مصرف سوخت