نیروگاه آبی


نیروگاههای آبی
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 خدمات مشاوره و معیار طراحی برای نیروگاه برق آبی كوچك و متوسط سد زامبیا 1390 1390  SSI Engineers and Environmental Consultants (Pty) LTD
2 سد آبی برق نیروگاه Dadinkowa 1389 1390 The Federal Ministry of Power Nigeria