نیروگاه‌های سیكل تركیبی و بخار


نیروگاههای سیکل ترکیبی و بخار
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 خدمات طراحی مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی سیرجان 1393 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
2 خدمات مهندسی انجام مدلسازی سهبعدی سیستم خنككن اصلی و كمكی نیروگاه شازند 1392 1393  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
3 خدمات مهندسی بخش سیستم خنك كن اصلی نیروگاه سیكل تركیبی شهید كاظمی سیرجان 1392 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
4 خدمات مهندسی بخش BOP نیروگاه سیكل تركیبی شهید كاظمی سیرجان 1392  در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
5 بازبینی مدارك مبانی طراحی پایه نیروگاه تهیه و منتشر شده توسط معاونت مهندسی بخش برق 1392 1392 گروه مپنا
6 انجام خدمات طراحی، مهندسی سیستم تصفیه آب نیروگاه سیكل تركیبی شیروان 1392 1392 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
7 خدمات طراحی، مهندسی پروژه تصفیه خانه نیروگاه سیكل تركیبی یزد 2) صدوق) 1392 1392 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
8 خدمات طراحی، مهندسی سیستم خنك كن اصلی و كمكی نیروگاه سیكل تركیبی چادرملو 1392  در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
9 خدمات مهندسی كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی چادرملو 1392  در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
10 خدمات مهندسی سیستم خنككن اصلی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1392 1393  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
11 خدمات مهندسی پروژه تكمیل استاندارد سازی طراحی مدارك پایه خارج از بلوك نیرو نیروگاه های سیكل تركیبی 1391 در دست انجام گروه مپنا - بخش برق
12  پروژه طراحی سیستم تهویه موضعی اطراف محفظه احتراق سالن توربین گاز پروژه عسلویه BOO 1391 در دست انجام گروه مپنا
13 خدمات طراحی، مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی چادرملو 1391 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
14 خدمات طراحی ، مهندسی سیستم خنك كن اصلی و كمكی پروژه حرارتی شازند 1391 1392 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
15 خدمات مشاوره جهت خرید و پیاده سازی سیستم كلرزنی نیروگاه حرارتی بندر عباس 1391 1391  شركت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
16 تدوین روشهای مختلف تحكیم بستر در پروژههای نیروگاهی 1391 در دست انجام  سازمان برق ایران
17 خدمات فنی - مهندسی در مورد سیستم های جنبی BOP نیروگاه ذغالسوز طبس 1391  در دست انجام مشاركت رشد صنعت و عمران آذرستان
18 خدمات مهندسی طراحی تفصیلی سالن توربین نیروگاه بخاری شازند 1391 در دست انجام گروه مپنا - بخش مهندسی و تولید
19 خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنك كن نیروگاه سیكل تركیبی سویدیه سوریه 1391 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
20 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی سویدیه 1391 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
21 طراحی كارهای ساختمانی و تاسیسات نیروگاه بخاری شازند اراك 1391  در دست انجام گروه مپنا
22 خدمات طراحی، مهندسی سیستم خنك كن یكبارگذر پروژه كنگان 1391 1391 شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
23 قرارداد مادر خدمات مهندسی سیستمهای خنككن 1390 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
24 پیادهسازی سیستم یكپارچه PDMS در پروژه یزد 2 1390 در دست انجام در دست انجام
25 خدمات مهندسی پروژه تهیه بسته كاهش قیمت تمامشده نیروگاهه 1390 در دست انجام گروه مپنا - بخش مهندسی و احداث
26 تهیه مدل سهبعدی نیروگاه با استفاده از لیزر اسكن سهبعدی و نرمافزار PDMS 1390 در دست انجام گروه مپنا
27 خدمات مهندسی بخش خورشیدی نیروگاه یزد (مشاركت موننكو ایران و Aries) 1390 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
28 خدمات مهندسی استانداردسازی طراحی پایه سیستمهای پالایش آب كندانس (CPP) 1390 1390 گروه مپنا
29 استانداردسازی خدمات مهندسی طراحی پایه سیستم خنككن اصلی و كمكی 1390 1390  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
30 خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنككن یزد BOO 1390 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
31 خدمات مهندسی مشاوره نیروگاه سیكل تركیبی باركا 1390  در دست انجام شركت موننكو عمان
32 خدمات مهندسی مشاوره نیروگاه سیكل تركیبی سوهار 1390 در دست انجام شركت موننكو عمان
33 استانداردسازی نقشهها و مدارك تفصیلی در بخش ساختمان 1389  در دست انجام گروه مپنا
34 استانداردسازی نقشهها و مدارك پایه، مرور طراحیهای استاندارد شده و برگزاری كارگاه مهندسی ارزش 1389  در دست انجام گروه مپنا
35 خدمات مهندسی امكانسنجی نیروگاه سیكل تركیبی قشم 1389 در دست انجام شركت هیربدان
36 خدمات مشاوره طراحی سهبعدی بلوك نیرو بخش گازی نیروگاه ایران LNG 1389  در دست انجام  شركت سهامی نیرپارس
37 خدمات مهندسی استانداردسازی طراحی پایه خارج از بلوك نیرو 1389 1390 گروه مپنا
38 خدمات طراحی، مهندسی و تهیه مدل سهبعدی نیروگاه سیكل تركیبی یزدBOO 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
39 خدمات مهندسی و طراحی پایه و مفهومی سیستم خنككن هلر یك واحد نیروگاه سیكل تركیبی یزد فراب 1389  در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
40 خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه یزد فرآب 1389  در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
41 خدمات مهندسی كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1389  در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
42 خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
43 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1389 1391  سازمان برق سوریه (PEEGT)
44 طراحی پایه و مفهومی سیستم خنككن هلر یك واحد نیروگاه سیكل تركیبی یزد فرآب 1389 1390 شركت فرآب
45 خدمات طراحی و مهندسی تهیه و تكمیل بسته تبادل اطلاعات و دادههای طراحی پروژههای نیروگاهی 1389 1390 گروه مپنا (بخش مهندسی و احداث)
46 استانداردسازی طراحی پایه خارج از بلوك نیرو در بخش گاز سیكل تركیبی 1389 1390 گروه مپنا (بخش مهندسی و احداث)
47 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی اسلام آباد غرب 1388 1388 شركت فرآب
48 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكلتركیبی تشرین 1388 1389  سازمان برق سوریه (PEEGT)
49 خدمات طراحی و مهندسی تهیه مدل سهبعدی طرح نیام گازی و سیكلتركیبی با استفاده از نرمافزار PDMS 1388 1388 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
50 خدمات طراحی و مهندسی الحاقیه شماره 5 پروژه 22 واحد سیكل تركیبی نكا، كازرون، یزد و كرمان 1388 1388  سازمان توسعه برق ایران
51 خدمات فنی و مهندسی سیستم خنككن كهنوج، خرمشهر و ارومیه 1388 1389 شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
52 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی آبادان 1388 1391 سازمان توسعه برق ایران
53 خدمات مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1388 1389  سازمان برق سوریه (PEEGT)
54 خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه سیكل تركیبی یزد فرآب 1388 1391  شركت فرآب
55 طراحی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد خرید سیستم خنككن یكبار گذر دریا نیروگاه سیكلتركیبی پره سر 1387 1388  شركت پروژه پرهسر
56 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی اصفهان 2) زواره) 1387 1390  شركت پرشین فولاد
57 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی اصفهان 2) زواره) 1387 1390 شركت پرشین فولاد
58 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1387 1391 تولید برق ماهتاب كهنوج
59 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1387 1391  تولید برق ماهتاب كهنوج
60 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه 22 واحد سیكل تركیبی جهرم 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
61 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه 22 واحد سیكل تركیبی شیروان 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
62 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكلتركیبی تشرین 1387 1389 سازمان برق سوریه (PEEGT)
63 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی جهرم 1387 1390 سازمان توسعه برق ایران
64 اعمال سیستم كدگذاری دوگانه در مدارك كارخانجات گروه مپنا - پروژه ایران LNG 1387 1387 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
65 بررسی و بازنگری مشخصات فنی 22 واحد سیكلتركیبی و تهیه و تدوین مشخصات فنی یك نیروگاه سیكلتركیبی بر اساس طرح نیام 1387 1388 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
66 خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنك كن اصلی ACC چهار واحد نیروگاه سیكل تركیبی اصفهان - آبادان 1387 1389 اصفهان: شركت پرشین فولاد، آبادان: سازمان توسعه برق ایران
67 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه برق و بخار ایران LNG - كنگان 1387 1389  شركت مایع سازی گاز ایران
68 طراحی و انجام خدمات مهندسی طرح نیام نیروگاه سیكلتركیبی (استاندارد) مپنا 1387 1388 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
69 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی پرهسر 1386 1390 شركت پروژه پرهسر
70 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی پرهسر 1386 1389 شركت پروژه پرهسر
71 خدمات مهندسی و مشاوره نیروگاه خورشیدی-حرارتی یزد، پره سر- سنندج و ... 1386 1387 سازمان توسعه برق ایران
72 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی آبادان 1386 1389  سازمان توسعه برق ایران
73 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی سنندج 1386 1389  سازمان توسعه برق ایران
74 نظارت كارگاهی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی شیروان 1386 1390 سازمان توسعه برق ایران
75 ظارت كارگاهی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی سنندج 1386 1389 سازمان توسعه برق ایران
76 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی گناوه 1386 1389 شركت تولید برق گناوه مپنا
77 تهیه مدارك استاندارد طرح نیام نیروگاه سیكل تركیبی استاندارد مپنا و تهیه مدارك طراحی پایه نیروگاههای سیكل تركیبی سنندج، پره سر، آبادان و ایران LNG 1386 1387 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
78 نظارت كارگاهی نیروگاه خورشیدی-حرارتی یزد 1385 1389 سازمان توسعه برق ایران
79 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی دماوند 1385 1389  سازمان توسعه برق ایران
80 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه خورشیدی-حرارتی یزد (بخش توربین گازی و توربین بخاری) 1385 1389  سازمان توسعه برق ایران
81 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی یزد 1384 1386  سازمان توسعه برق ایران
82 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی دماوند 1384 1386  سازمان توسعه برق ایران
83 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكل تركیبی كرمان 1383 1386 سازمان توسعه برق ایران
84 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكل تركیبی كازرون 1382 1386  سازمان توسعه برق ایران
85 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكل تركیبی نكا 1382 1386 سازمان توسعه برق ایران
86 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) شریعتی 1379 1382 سازمان توسعه برق ایران
87 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) نیشابور 1378 1382 سازمان توسعه برق ایران
88 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) فارس 1377 1382  سازمان توسعه برق ایران
89 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) خوی 1377 1382 سازمان توسعه برق ایران
90 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) شهید رجایی 1376 1381 سازمان توسعه برق ایران
91 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی منتظرقائم 1375 1379 سازمان توسعه برق ایران