نیروگاه‌های گازی و تاسیسات


نیروگاههای گازی و تاسیسات
ردیف نام پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان کارفرما
1 خدمات مهندسی مشاوره مدیریت بر تبدیل انرژی ECA (نیروگاه علی آباد) 1393 در دست انجام شركت برق منطقهای مازندران 
2 خدمات مهندسی دفتر فنی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1393 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) 
3 خدمات نظارت بر اجرای قرارداد تبدیل انرژی نیروگاه رودشور  1393 در دست انجام شركت برق منطقهای تهران 
4 خدمات طراحی مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی سیرجان 1393 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) 
5 طرح و ساخت روشنایی و نورپردازی بزرگراه صدر و بزرگراه طبقاتی صدر 1392 در دست انجام ایمن سرو
6 گزارش توجیهی بانك جهت احداث نیروگاه 492 مگاواتی سیكل تركیبی غرب كارون 1392 در دست انجام گروه مپنا
7 خدمات طراحی مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1392 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2) 
8 خدمات مهندسی بخش مشتركات (BOP (نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1392 1393 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
9 مطالعات زیر ساخت طرح مجتمع فرهنگی، تفریحی، ورزشی و تجاری هزار و یك شهر 1392 1392 شركت مهندسی كریت عمران 
10 خدمات مهندسی بخش سیستم خنك كن اصلی و كمكی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1392 1393 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1) 
11 انجام خدمات مهندسی مشاوره مدیریت بر تبدیل انرژی (ECA) نیروگاه زرگان 1392 در دست انجام برق منطقهای خوزستان 
12 خدمات مشاوره انجام مطالعات و طراحی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در آبوجا 1392 در دست انجام وزارت امور خارجه
13 خدمات مشاوره جهت پروژه طراحی سیستم كنترل BMS جدید در یك واحد نیروگاه بندرعباس 1392 1392 مدیریت تولید برق هرمزگان
14 نظارت بر بروزرسانی ساخت و داخل كردن سیستم كنترل DCS و حفاظت واحدهای گازی F5-GE نیروگاه ری 1392 در دست انجام سازمان برق ایران
15 خدمات مهندسی تعیین استراتژی و امكان سنجی فنی- اقتصادی مجتمع ذوب آهن آناهیتا ماهشهر 1392 1393 شركت صنایع ذوب آهن آناهیتا ماهشهر
16 خدمات مهندسی سیستم خنككن اصلی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1392 1393  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
17 خدمات مهندسی كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی چادرملو 1392 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
18 خدمات طراحی، مهندسی سیستم خنك كن اصلی و كمكی نیروگاه سیكل تركیبی چادرمل 1392 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
19 دمات طراحی، مهندسی پروژه تصفیه خانه نیروگاه سیكل تركیبی یزد 2(صدوق) 1392 1392  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
20 انجام خدمات طراحی، مهندسی سیستم تصفیه آب نیروگاه سیكل تركیبی شیروان 1392 1392 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
21 بازبینی مدارك مبانی طراحی پایه نیروگاه تهیه و منتشر شده توسط معاونت مهندسی بخش برق 1392 1392 گروه مپنا
22 خدمات مهندسی بخش BOP نیروگاه سیكل تركیبی شهید كاظمی سیرجان 1392 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
23 خدمات مهندسی بخش سیستم خنك كن اصلی نیروگاه سیكل تركیبی شهید كاظمی سیرجان 1392 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
24 خدمات مهندسی انجام مدلسازی سهبعدی سیستم خنككن اصلی و كمكی نیروگاه شازند 1392 1393 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
25 مطالعات امكانسنجی فنی - اقتصادی احداث نیروگاه سیكل تركیبی ماكو به ظرفیت 500 مگاوات 1391 در دست انجام  شركت توسعه برق ماهان
26 خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه سیكل تركیبی بهبهان و پست 400 كیلوولت نیروگاه 1391 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
27 خدمات مهندسی طراحی پایه و تفصیلی سیستم خنك كن اصلی و كمكی نیروگاه بهبهان 1391 1392  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
28 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی نجف به ظرفیت 162 مگاوات 1391 1392 شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
29 خدمات طراحی، مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی سبزوار 1391 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
30  خدمات مهندسی و مدیریت پروژه در پروژه نورپردازی و روشنایی بزرگراه صدر و بزرگراه طبقاتی صدر 1391 1391  ایمن سرو
31 خدمات طراحی، مهندسی سیستم خنك كن یكبارگذر پروژه كنگان 1391 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
32 طراحی كارهای ساختمانی و تاسیسات نیروگاه بخاری شازند اراك 1391 در دست انجام گروه مپنا
33 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی سویدیه 1391 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
34 خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنك كن نیروگاه سیكل تركیبی سویدیه سوریه 1391 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
35 خدمات مهندسی طراحی تفصیلی سالن توربین نیروگاه بخاری شازند 1391 در دست انجام گروه مپنا - بخش مهندسی و تولید
36 خدمات فنی - مهندسی در مورد سیستم های جنبی BOP نیروگاه ذغالسوز طبس 1391 در دست انجام مشاركت رشد صنعت و عمران آذرستان
37 تدوین روشهای مختلف تحكیم بستر در پروژههای نیروگاهی 1391 در دست انجام سازمان برق ایران
38 خدمات مشاوره جهت خرید و پیاده سازی سیستم كلرزنی نیروگاه حرارتی بندر عباس 1391 1391 شركت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
39 خدمات طراحی ، مهندسی سیستم خنك كن اصلی و كمكی پروژه حرارتی شازند 1391 1392  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
40 خدمات طراحی، مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی چادرملو 1391 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
41 پروژه طراحی سیستم تهویه موضعی اطراف محفظه احتراق سالن توربین گاز پروژه عسلویه BOO 1391 در دست انجام گروه مپنا
42 خدمات مهندسی پروژه تكمیل استاندارد سازی طراحی مدارك پایه خارج از بلوك نیرو نیروگاه های سیكل تركیبی 1391 در دست انجام گروه مپنا - بخش برق
43 خدمات مشاورهای در زمینه رنگ و پوشش قطعه اگزوز توربین گاز 1390 در دست انجام مهندسی وساخت توربین مپنا (توگا)
44 خدمات كنترل، بازرسی فنی و تست محصولات خروجی كارخانجات گروه مپنا 1390 در دست انجام گروه مپنا
45 مطالعات امكانسنجی فنی - اقتصادی احداث نیروگاه 500 مگاوات (قابل توسعه به 1000 مگاوات) سیكل تركیبی بافق 1390 1391 شركت توسعه برق ماهان
46 خدمات طراحی و مهندسی پروژه تولید همزمان آب و برق قشم 1390 در دست انجام شركت احداث و توسعه پروژههای ویژه مپنا (توسعه 3)
47 خدمات مهندسی نظارت بر ساخت داخل سیستم كنترل DCS واحدهای F5-G 1390 1391 سازمان برق ایران
48 خدمات مشاورهای مطالعات امكانسنجی اجرای پروژه DCS برای نیروگاههای بعثت و منتظر قائم 1390  در دست انجام  سازمان بهرهوری انرژی ایران
49 خدمات مشاوره طرح جامع امكانسنجی شیرینسازی آب دریا در حاشیه خلیجفارس و دریای عمان 1390 در دست انجام ILF
50 خدمات مهندسی مشاوره نیروگاه سیكل تركیبی سوهار 1390 در دست انجام  شركت موننكو عمان
51 خدمات مهندسی مشاوره نیروگاه سیكل تركیبی باركا 1390 در دست انجام شركت موننكو عمان
52 خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنككن یزد BOO 1390 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
53 استانداردسازی خدمات مهندسی طراحی پایه سیستم خنككن اصلی و كمكی 1390 1390  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
54 خدمات مهندسی استانداردسازی طراحی پایه سیستمهای پالایش آب كندانس (CPP) 1390 1390 گروه مپنا
55 خدمات مهندسی بخش خورشیدی نیروگاه یزد (مشاركت موننكو ایران و Aries) 1390 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
56  تهیه مدل سهبعدی نیروگاه با استفاده از لیزر اسكن سهبعدی و نرمافزار PDMS 1390 در دست انجام گروه مپنا
57 خدمات مهندسی پروژه تهیه بسته كاهش قیمت تمامشده نیروگاهها 1390 در دست انجام گروه مپنا - بخش مهندسی و احداث
58 پیادهسازی سیستم یكپارچه PDMS در پروژه یزد 2 1390 در دست انجام گروه مپنا - بخش مهندسی و تولید
59 قرارداد مادر خدمات مهندسی سیستمهای خنككن 1390 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
60 خدمات مهندسی كارگاه نیروگاه گازی هرمزگان 1389 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
61 خدمات مهندسی نیروگاه گازی ایرانشهر 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
62 تدوین فهرست مرجع مدارك نیروگاهی 1389 در دست انجام  شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
63 خدمات مهندسی نیروگاه گازی ماهشهر 1389 1390 شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا (توسعه 1)
64 شناسایی، برآورد و تعیین نحوه استقرار تجهیزات مركز آموزش مپنا 1389 در دست انجام گروه مپنا
65 بسته تبادل اطلاعات و دادههای طراحی پروژههای نیروگاهی 1389 1390 گروه مپنا
66 انجام مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه 500 مگاواتی سیكل تركیبی قم 1389 1390 شركت ری نیرو
67 خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
68 خدمات مهندسی كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
69 خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه یزد فرآب 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
70 خدمات مهندسی و طراحی پایه و مفهومی سیستم خنككن هلر یك واحد نیروگاه سیكل تركیبی یزد فراب 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
71 خدمات طراحی، مهندسی و تهیه مدل سهبعدی نیروگاه سیكل تركیبی یزدBOO 1389 در دست انجام شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
72 خدمات مهندسی استانداردسازی طراحی پایه خارج از بلوك نیرو 1389 1390 گروه مپنا
73 خدمات مشاوره طراحی سهبعدی بلوك نیرو بخش گازی نیروگاه ایران LNG 1389 در دست انجام شركت سهامی نیرپارس
74 خدمات مهندسی امكانسنجی نیروگاه سیكل تركیبی قشم 1389 در دست انجام شركت هیربدان
75 استانداردسازی نقشهها و مدارك پایه، مرور طراحیهای استاندارد شده و برگزاری كارگاه مهندسی ارزش 1389 در دست انجام گروه مپنا
76 استانداردسازی نقشهها و مدارك تفصیلی در بخش ساختمان 1389 در دست انجام گروه مپنا
77 استانداردسازی طراحی پایه خارج از بلوك نیرو در بخش گاز سیكل تركیبی 1389 1390 گروه مپنا (بخش مهندسی و احداث)
78 خدمات طراحی و مهندسی تهیه و تكمیل بسته تبادل اطلاعات و دادههای طراحی پروژههای نیروگاهی 1389 1390 گروه مپنا (بخش مهندسی و احداث)
79 طراحی پایه و مفهومی سیستم خنككن هلر یك واحد نیروگاه سیكل تركیبی یزد فرآب 1389 1390 شركت فرآب
80 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1389 1391 سازمان برق سوریه (PEEGT)
81 خدمات مهندسی و طراحی نیروگاه سیكل تركیبی یزد فرآب 1388 1391 1391
82 خدمات مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی جندر 1388 1389 سازمان برق سوریه (PEEGT)
83 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی آبادان 1388 1391 سازمان توسعه برق ایران
84 خدمات فنی و مهندسی سیستم خنككن كهنوج، خرمشهر و ارومیه 1388 1389  شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا (توسعه 2)
85 خدمات طراحی و مهندسی الحاقیه شماره 5 پروژه 22 واحد سیكل تركیبی نكا، كازرون، یزد و كرمان 1388 1388 سازمان توسعه برق ایران
86 خدمات طراحی و مهندسی تهیه مدل سهبعدی طرح نیام گازی و سیكلتركیبی با استفاده از نرمافزار PDMS 1388 1388 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
87 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكلتركیبی تشرین 1388 1389 سازمان برق سوریه (PEEGT)
88 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی اسلام آباد غرب 1388 1388  شركت فرآب
89 طراحی و انجام خدمات مهندسی طرح نیام نیروگاه سیكلتركیبی (استاندارد) مپنا 1387 1388 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
90 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه برق و بخار ایران LNG - كنگان 1387 1389 شركت مایع سازی گاز ایران
91 خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنك كن اصلی ACC چهار واحد نیروگاه سیكل تركیبی اصفهان - آبادان 1387 1389 صفهان: شركت پرشین فولاد، آبادان: سازمان توسعه برق ایران
92 بررسی و بازنگری مشخصات فنی 22 واحد سیكلتركیبی و تهیه و تدوین مشخصات فنی یك نیروگاه سیكلتركیبی بر اساس طرح نیام 1387 1388 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
93 اعمال سیستم كدگذاری دوگانه در مدارك كارخانجات گروه مپنا - پروژه ایران LNG 1387 1387 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
94 خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی جهرم 1387 1390 سازمان توسعه برق ایران
95 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكلتركیبی تشرین 1387 1389 سازمان برق سوریه (PEEGT)
96 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه 22 واحد سیكل تركیبی شیروان 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
97 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه 22 واحد سیكل تركیبی جهرم 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
98 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1387 1391 تولید برق ماهتاب كهنوج
99 نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی كهنوج 1387 1391 تولید برق ماهتاب كهنوج
100 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی اصفهان 2) زواره) 1387 1390  شركت پرشین فولاد
101  نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی اصفهان 2) زواره) 1387 1390  شركت پرشین فولاد
102 طراحی پایه، طراحی تفصیلی و تهیه اسناد خرید سیستم خنككن یكبار گذر دریا نیروگاه سیكلتركیبی پره سر 1387 1388  شركت پروژه پرهسر
103 تهیه مدارك استاندارد طرح نیام نیروگاه سیكل تركیبی استاندارد مپنا و تهیه مدارك طراحی پایه نیروگاههای سیكل تركیبی سنندج، پره سر، آبادان و ایران LNG 1386 1387 گروه مپنا ـ بخش مهندسی و تولید
104 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی گناوه 1386 1389 شركت تولید برق گناوه مپنا
105  نظارت كارگاهی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی سنندج 1386 1389 سازمان توسعه برق ایران
106 نظارت كارگاهی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی شیروان 1386 1390 سازمان توسعه برق ایران
107 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی سنندج 1386 1389 سازمان توسعه برق ایران
108  خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی آبادان 1386 1389  سازمان توسعه برق ایران
109 خدمات مهندسی و مشاوره نیروگاه خورشیدی-حرارتی یزد، پره سر- سنندج و ... 1386 1387  سازمان توسعه برق ایران
110  خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی پرهسر 1386 1389 شركت پروژه پرهسر
111 ظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی پرهسر 1386 1390 شركت پروژه پرهسر
112 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه خورشیدی-حرارتی یزد (بخش توربین گازی و توربین بخاری) 1385 1389  سازمان توسعه برق ایران
113  نظارت كارگاهی نیروگاه سیكل تركیبی دماوند 1385 1389  سازمان توسعه برق ایران
114 نظارت كارگاهی نیروگاه خورشیدی-حرارتی یزد 1385 1389 سازمان توسعه برق ایران
115 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی دماوند 1384 1386  سازمان توسعه برق ایران
116 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكلتركیبی یزد 1384 1386 سازمان توسعه برق ایران
117 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكل تركیبی كرمان 1383 1386  سازمان توسعه برق ایران
118 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكل تركیبی نكا 1382 1386 سازمان توسعه برق ایران
119 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 22 واحد سیكل تركیبی كازرون 1382 1386 سازمان توسعه برق ایران
120 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) شریعتی 1379 1382 سازمان توسعه برق ایران
121 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) نیشابور 1378 1382 سازمان توسعه برق ایران
122 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) خوی 1377 1382 سازمان توسعه برق ایران
123 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) فارس 1377 1382 سازمان توسعه برق ایران
124 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 5 سیكل تركیبی (11 واحد ) شهید رجایی 1376 1381 سازمان توسعه برق ایران
125 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه سیكل تركیبی منتظرقائم 1375 1379  سازمان توسعه برق ایران
126  خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی ایرانشهر 1388 1389 سازمان توسعه برق ایران
127 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی ماهشهر 1388 1389  سازمان توسعه برق ایران
128 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی هرمزگان 1388 1391  سازمان توسعه برق ایران
129 نظارت كارگاهی نیروگاه گازی B.O.T فارس 1388 1390 سازمان توسعه برق ایران
130 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی B.O.T فارس 1388 1390  سازمان توسعه برق ایران
131 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی توسعه اردبیل 1388 1389 سازمان توسعه برق ایران
132 نظارت كارگاهی نیروگاه گازی توسعه اردبیل 1388 1390 سازمان توسعه برق ایران
133 نظارت كارگاهی نیروگاه گازی سمنان 1388 1389 سازمان توسعه برق ایران
134 نظارت كارگاهی نیروگاه گازی كرمانشاه 1388 1389 سازمان توسعه برق ایران
135  نظارت كارگاهی نیروگاه گازی توسعه ارومیه 1388 1389 سازمان توسعه برق ایران
136  نظارت كارگاهی نیروگاه گازی زنجان 3 1388 1389 سازمان توسعه برق ایران
137 ظارت كارگاهی نیروگاه گازی شاهرود 1388 1389 سازمان توسعه برق ایران
138 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی سمنان 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
139 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی كرمانشاه 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
140 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی زنجان 3 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
141 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی توسعه ارومیه 1387 1389 سازمان توسعه برق ایران
142 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی علی آباد BOO  1387 1389 شركت تولید نیروی آذرخش
143 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی شاهرود 1387 1388 سازمان توسعه برق ایران
144 نظارت كارگاهی نیروگاه گازی نجف اشرف 1387 1390  سازمان توسعه برق ایران
145 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی نجف اشرف 1386 1388 سازمان توسعه برق ایران
146 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی كاشان 1386 1388 سازمان توسعه برق ایران
147 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی خرمشهر 1386 1388 شركت برق و انرژی صبا
148 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی فولاد خوزستان 1385 1387 فولاد خوزستان
149 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 3000 مگاوات گازی - چابهار 1385 1386 سازمان توسعه برق ایران
150 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 3000 مگاوات گازی - قائن 1385 1387 سازمان توسعه برق ایران
151 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی متمركز پارس جنوبی ( بعثت ) - عسلویه 1385 1388 شركت نفت و گاز پارس
152 ظارت كارگاهی نیروگاه گازی متمركز پارس جنوبی ( بعثت ) - عسلویه 1385 1388 شركت نفت و گاز پارس
153 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 3000 مگاوات گازی - اردبیل 1384 1386 سازمان توسعه برق ایران
154 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی جنوب اصفهان 1383 1385  شركت نیروگاه جنوب اصفهان
155 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 3000 مگاوات گازی - ارومیه 1383 1384 سازمان توسعه برق ایران
156  خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی سنندج (BOP2) 1382 1384  سازمان توسعه برق ایران
157 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 3000 مگاوات گازی - پرند 1382 1383 سازمان توسعه برق ایران
158 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی هرمزگان 1381 1383 سازمان توسعه برق ایران
159 خدمات طراحی و مهندسی پروژه 30 واحد گازی (دماوند، كازرون، سنندج، شیروان) 1381 1385  سازمان توسعه برق ایران
160 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی آبادان 1380 1382 سازمان توسعه برق ایران
161 خدمات طراحی و مهندسی نیروگاه گازی ریسوت (عمان) 1377 1378 وزارت آب و برق كشور عمان