عقد قرارداد " خدمات مهندسی طرح توسعه پست  230/132/33 کیلوولت دوگنبدان"

عقد قرارداد " خدمات مهندسی طرح توسعه پست  230/132/33 کیلوولت دوگنبدان"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی طرح توسعه پست 33/132/230 کیلوولت دوگنبدان" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای خوزستان گردید.
با توجه به افزایش بار و تقاضای دریافت انرژی در استان کهگیلویه و بویراحمد، نیاز مبرمی به توسعه پستهای انتقال در بخش 230 کیلوولت در این استان وجود دارد. از اینرو توسعه پست 230/132/33 کیلوولت دوگنبدان که از پست های مهم و كلیدی شركت برق منطقه ای خوزستان می باشد با هدف تقویت شبکه انتقال و پست های فوق توزیع استان کهگیلویه و بویراحمد مدنظر قرار گرفته است.