عقد قرارداد " تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای دیسپاچینگ های منطقه ا ی و محلی"


موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " تدوین دستورالعمل طراحی و اجرای دیسپاچینگ های منطقه ای و محلی" به کارفرمایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران گردید.