عقد قرارداد "خرید خدمات مهندسی و مشاوره طرح جامع مخابرات فاز 3 شرکت برق منطقه ای غرب "

عقد قرارداد "خرید خدمات مهندسی و مشاوره طرح جامع مخابرات فاز 3 شرکت برق منطقه ای غرب "

 عقد قرارداد "خرید خدمات مهندسی و مشاوره طرح جامع مخابرات فاز 3 شرکت برق منطقه ای غرب "
موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خرید خدمات مهندسی و مشاوره طرح جامع مخابرات فاز 3 شرکت برق منطقه ای غرب" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای غرب گردید.