عقد قرارداد "خدمات كنترل مهندسی و انجام خدمات مهندسی طرح های متوسط مورد نیاز در شركت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"

 عقد قرارداد "خدمات كنترل مهندسی و انجام خدمات مهندسی طرح های متوسط مورد نیاز در شركت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار"

مهندسين مشاور موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات كنترل مهندسی و انجام خدمات مهندسی طرح های متوسط مورد نیاز در شركت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار" به کارفرمایی شركت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی گرمسار گردید. هدف از انجام این پروژه، تبدیل منطقه گرمسار به قطب اقتصادی و ایجاد بستر جهت سرمایه گذاری در منطقه می باشد.