عقد قرارداد " خدمات مهندسی احداث پست های 400/132 کیلوولت آرمان و سمنگان "

 عقد قرارداد " خدمات مهندسی احداث پست های 400/132 کیلوولت آرمان و سمنگان "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی احداث پست های 400/132  کیلوولت آرمان و سمنگان " به کارفرمایی شركت برق منطقه ای خوزستان گردید.
با توجه به افزایش بار و تقاضای دریافت انرژی در استان خوزستان، نیاز مبرمی به احداث پست های انتقال 400 کیلوولت در این استان وجود دارد. دو پست آرمان و سمنگان از پست های مهم و كلیدی شركت برق منطقه ای خوزستان می باشند كه ضمن تقویت شبکه انتقال، پست های فوق توزیع استان را تغذیه خواهند نمود.