عقد قرارداد " خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت بر پروژه های احداث و توسعه شبکه توزیع در محدوده منطقه آزاد اروند "

 عقد قرارداد " خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت بر پروژه های احداث و توسعه شبکه توزیع در محدوده منطقه آزاد اروند "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مشاوره، مهندسی و نظارت بر پروژه های احداث و توسعه شبکه توزیع در محدوده منطقه آزاد اروند" به کارفرمایی سازمان منطقه آزاد اروند گردید.
سازمان منطقه آزاد اروند در راستای توسعه شبکه توزیع منطقه آزاد اروند اقدام به اجرای ایجاد شبکه برق رسانی شهری جدید، برق رسانی به گیت های ورودی سازمان منطقه آزاد اروند و همچنین شبکه برق مراکز اداری و فرهنگی منطقه آزاد اروند کرده است و این پروژه در راستای مهندسی و نظارت بر عملیات اجرای توسعه شبکه توزیع تعریف گردیده است.