عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث تجهیزات نگهدارنده کابلی گالری 63 کیلوولت پست GIS شهید فیروز "

 عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث تجهیزات نگهدارنده کابلی گالری 63 کیلوولت پست GIS شهید فیروز "

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی و نظارت كارگاهی احداث تجهیزات نگهدارنده کابلی گالری 63 کیلوولت پستGIS شهید فیروز" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای تهران گردید.
در راستای اتصال فیدرهای 63 کیلوولت پست GIS جدید شهید فیروزی از طریق خطوط کابلی به شبکه موجود با استفاده از کانال دو قلو آدم رو و گالری 63 کیلوولت، شرکت برق منطقه ای تهران جهت ساماندهی چیدمان کابلها در داخل کانال و گالری 63 کیلوولت اقدام به تعریف پروژه احداث تجهیزات نگهدارنده کابل نمود و این پروژه در راستای ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی طراحی چیدمان مدارات کابلی، یراق آلات و احداث تجهیزات نگهدارنده گالری کابل برای پست فوق الذکر به این مهندسین مشاور واگذار گردید.