عقد قرارداد "خدمات مهندسی مقاوم سازی ترانسفورماتورهای قدرت، مصرف داخلی ایستگاه های انتقال و فوق توزیع "


موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی مقاوم سازی ترانسفورماتورهای قدرت، مصرف داخلی ایستگاه های انتقال و فوق توزیع" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان گردید.
هدف از انجام این پروژه، جلوگیری از جابه جایی و آسیب به ترانسفرمرها در اثر وقوع زمین لرزه و خسارات ناشی از آن به پست های فشارقوی و همچنین قطع برق در شبکه برق منطقه ای مازندران و گلستان می باشد.