عقد قرارداد "خدمات مهندسی مشاوره طراحی و خرید و نصب و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع در استانهای کرمانشاه، کردستان و ایلام "


موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی مشاوره طراحی و خرید و نصب و راه اندازی مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع در استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای غرب گردید.
با توجه به اهمیت مراکز RDC در بهره برداری بهینه شبکه فوق توزیع، شرکت برق منطقه ای غرب در نظر دارد مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع در استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام را بازبینی نماید. در همین راستا، بازبینی مراکز مذکور و ارائه طرح و معماری نوین منطبق با نیازهای حال و آینده شرکت برق منطقه ای غرب بر عهده این مهندسین مشاور می باشد.