عقد قرارداد "مطالعات ارزیابی نحوه تامین آب مصرفی طرح پلی اتیلن شرکت پتروشیمی کازرون "


موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "مطالعات ارزیابی نحوه تامین آب مصرفی طرح پلی اتیلن شرکت پتروشیمی کازرون" به کارفرمایی شرکت پتروشیمی کازرون گردید.
یكی از مهمترین دغدغه های جامعه امروزی با توجه به تهیه و تولید آب می باشد. با توجه به این مسئله، تصفیه آب های نامتداول و استفاده از آن ها در تامین آب مورد نیاز صنایع از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به نیاز مبرم و روزافزون صنایع، از جمله صنعت پتروشیمی، به آب و همچنین كمبود منابع آب محلی، لازم است سناریوهای مختلف جهت تامین آب مورد نیاز صنایع کشور مطالعه شود. در این پروژه، دو گزینه تامین آب مصرفی پتروشیمی کازرون از طریق تصفیه پساب شهر کازرون و یا آب سد نرگسی و انتقال آن به محل پتروشیمی توسط این مهندسین مشاور مورد مطالعه قرار گرفته و بهترین گزینه از نظر فنی و اقتصادی انتخاب و معرفی خواهد گردید.