عقد قرارداد " خدمات مشاورهای، نظارت بر ساخت 67 دستگاه پست فوق توزیع"

 عقد قرارداد " خدمات مشاورهای، نظارت بر ساخت 67 دستگاه پست فوق توزیع"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مشاوره ای، نظارت بر ساخت 67 دستگاه پست فوق توزیع" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای تهران گردید.
تقاضا برای برق در ایران دائماً‌ در حال افزایش است. با توجه به افزایش رشد جمعیت و نیز كاهش قیمت برق، روند افزایش مصرف برق بیش از رشد ناخالص ملی می باشد. در این راستا، پست های فوق توزیع از مراکز مهم توزیع برق به مشترکین میباشند که با کاهش ولتاژ به سطوح توزیع (33 یا 20 کیلوولت)، انرژی مورد نیاز جهت مصارف صنایع متوسط و کوچک، کشاورزی و خانگی را تأمین میکنند. با توجه به افزایش بار و تقاضای دریافت انرژی در کشور تعداد پست های فوق توزیع موجود پاسخگوی نیاز کشور نبوده و از اینرو شركت برق منطقه ای تهران به نمایندگی از 15 شرکت برق منطقهای، مکلف گردید که خرید تجهیزات این پستها را از طریق فاینانس انجام دهد. در این پروژه، موننکو ایران به واسطه کسب بالاترین امتیاز فنی در میان مشاورین، عهدهدار انجام خدمات مشاوره ای و نظارت بر ساخت این تجهیزات به صورت قرارداد خدمات مهندسی گردید.