عقد قرارداد "خدمات مهندسی طراحی ساختمان دیسپاچینگ برق فارس"

 عقد قرارداد "خدمات مهندسی طراحی ساختمان دیسپاچینگ برق فارس"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی طراحی ساختمان دیسپاچینگ برق فارس" به کارفرمایی شرکت برق منطقه ای فارس گردید.
در این پروژه، مهندسین مشاور موننکو ایران موظف به ارائه خدمات مهندسی طراحی تفضیلی دیسپاچینگ برق فارس با مساحت تقریبی 2000 متر مربع و تهیه اسناد فنی و بازرگانی و برگزاری مناقصه و ارزیابی پیمانکاران جهت اجرای آن می باشد. همچنین معماری این ساختمان، با در نظر گرفتن الگوهای فرهنگی محلی، کاری متفاوت خواهد بود.