برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد" برای مدیران میانی موننکو ایران

برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد" برای مدیران میانی موننکو ایران

با توجه به روند روز افزون دیجیتالی شدن زیر ساخت ها و فرآیندهای سازمان ها از یک سو و اهمیت دارایی های اطلاعاتی در شرکت ها بخصوص شرکت های مهندسین مشاور، استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS بر اساس ایزو 27001 ویرایش 2013 در دستور کار این مهندسین مشاور قرار گرفته است. در همین راستا، در تاریخ پنجم بهمن ماه سال جاری در جهت فرهنگ سازی و آشنایی بدنه مدیران میانی و کارشناسی این شرکت، دوره آموزشی "آشنایی با مبانی و الزامات استاندارد" برای بیش از 100 نفر از متخصیص برگزار گردید.