عقد قرارداد "خدمات بررسی زیرساخت نیروگاه های کاندید ارتقا"

 عقد قرارداد "خدمات بررسی زیرساخت نیروگاه های کاندید ارتقا"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات بررسی زیرساخت نیروگاههای کاندید ارتقا" به کارفرمایی شرکت گروه مپنا گردید.
در راستای تبدیل واحدهای گازی V94.2 قدیمی مپنا به واحدهای جدید MAP2B نیاز است اطلاعاتی از وضعیت واقعی سیستم های برقی و مکانیکی گردآوری گردد و براساس آن آنالیزهایی صورت پذیرد. به همین منظور در این پروژه اطلاعاتی از لاگ شیتهای سیستم های خنک کن ، آنالیز سوختهای گاز و گازوئیل و شرایط واقعی سیستم های فورواردینگ، کابلها، سیستم تحریک، GCB، باسداکت، ترانسهای جریانی، ترانسفورماتورهای اصلی و سیستم های کمکی الکتریکی گرد آوری می گردد. شرکت های توگا، مکو، پارس و مپنا بویلر اطلاعات گردآوری شده را به عنوان ورودی مدل های خود استفاده می نمایند. نقش این مهندسین مشاور در این پروژه بسیار حیاتی و با اهمیت است زیرا هرچقدر دقت اطلاعات جمع آوری شده بالاتر باشد، دقت کار خروجی کارخانجات نیز دقیق تر خواهد بود و قدرت تصمیم گیری مپنا جهت تغییرات مذکور را بالاتر خواهد برد.