عقد قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه بر اجرای ساختمانی و تاسیساتی بخش 400 كیلوولت لردگان و دیواركشی پست فلارد"

 عقد قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه بر اجرای ساختمانی و تاسیساتی بخش 400 كیلوولت لردگان و دیواركشی پست فلارد"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "نظارت كارگاهی و عالیه بر اجرای ساختمانی و تاسیساتی بخش 400 كیلوولت لردگان و دیواركشی پست فلارد" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای اصفهان گردید.
باتوجه به نیاز برق منطقه ای اصفهان به برق رسانی به پست های بالا دست در كود شیمیایی اوره لردگان و احداث پست  132/20 كیلوولت فلارد، لزوم توسعه در بخش 400 كیلوولت پست موجود لردگان امری ضروری است.