عقد قرارداد "خدمات مهندسی و مشاوره ای تکمیل مستندات طرح تاب آوری و کاهش انتشار CO2 جهت استفاده از تسهیلات مالی صندوق اقلیم سبز- فاز اول”


موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی و مشاوره ای تکمیل مستندات طرح تاب آوری و کاهش انتشار CO2 جهت استفاده از تسهیلات مالی صندوق اقلیم سبز- فاز اول" به کارفرمایی شرکت توزیع نیروی برق مازندران گردید.
وقوع توفان​ های شدید، باران و برف سنگین در سال های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی در مناطق شمالی کشور باعث افزایش قابل توجه تعداد و زمان قطعی های برق در مناطق جنگلی و زمین های زراعی شده است. با توجه به جنس خاک و انواع درختان موجود در این نواحی، در زمان وقوع توفان و باران و برف سنگین، گزارش های متعددی از سوی مردم و نیز بهره برداران شبکه در رابطه با خاموشی و خرابی شبکه برق ثبت مي شود که آثار نامطلوبی بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست دارند. از این رو شرکت توزیع نیروی برق مازندران برای کاهش اثرات این تغییرات اقلیمی پروژه هایی را به شرح پیش گفته در دستور کار خود قرار داده است و به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها برآن شد تا از تسهیلات صندوق اقلیم سبزاستفاده نماید.