عقد قرارداد " مطالعات الکتریکی پتروشیمی فجر”


 موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "مطالعات الکتریکی پتروشیمی فجر" به کارفرمایی شرکت پتروشیمی فجر گردید.

بارهاي الكتريكي صنايع پتروشيمي عمدتاً از نوع درايوها و تجهيزات الكترونيك قدرت مي‌باشد كه نسبت به تغييرات ولتاژ و فركانس حساسيت بالايي دارند. تغييرات بار در صنايع پتروشيمي منطقه، موجب تغيير فركانس و ولتاژ واحدهاي نيروگاهي ناحيه 2 مي‌شود و از طرفي با تغييرات فركانس و ولتاژ اين واحدها، بارهاي پايين ‌دست به دليل حساسيت بالا از مدار خارج شده و واحدهاي نيروگاهي دچار تغييرات لحظه‌اي بار خواهند شد و به دليل عدم پاسخگويي سريع از مدار خارج مي‌شوند. اين امر موجب كاهش عمر واحدهاي نيروگاهي و خسارت به صنايع پتروشيمي منطقه مي‌شود. با توجه به حساسيت تأمين مداوم و مطمئن برق مصرفي در بخش‌هاي مختلف مجتمع‌هاي پتروشيمي و وابستگي توليد محصولات واحدهاي مختلف اين مجتمع‌ها به تأمين برق مطمئن، قطعي برق حتي براي يك مدت كوتاه، مي‌تواند هزينه بسيار بالايي را براي اين مجموعه‌ها به همراه داشته و صدمات زيادي را به اقتصاد كشور تحميل نمايد. از اين‌رو، برنامه‌ريزي جهت تأمين برق مطمئن و افزايش پايداري شبكه برق مجتمع در شرايط مختلف بهره‌برداري، يكي از دغدغه‌ها و برنامه‌هاي اصلي مديران شرکت پتروشيمي فجر مي‌باشد. با توجه به نقش بسيار مهم پتروشيمي فجر در تأمين برق منطقه و با توجه به گسترش و افزايش طرح‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي در منطقه، شركت پتروشيمي فجر تصميم بر افزايش واحدهاي نيروگاهي در ناحيه دو مجتمع پتروشيمي دارد، از طرفي تأمين برق منطقه با كيفيت مناسب و رضايت مشتري يكي از اهداف اصلي اين شركت خواهد.