عقد قرارداد "خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط 63 کیلوولت میناب- نصیرایی (حکمی)"

 عقد قرارداد "خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط 63 کیلوولت میناب- نصیرایی (حکمی)"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات نظارت عالیه و کارگاهی خط 63 کیلوولت میناب- نصیرایی (حکمی)" به کارفرمایی شركت برق منطقه ای هرمزگان گردید.
شرکت برق منطقه ای هرمزگان در جهت تقویت شبکه داخلی و تامین افزایش دیماند درخواستی حاشیه غربی شهرستان میناب براساس مطالعات انجام شده نسبت به پیش بینی احداث پست 63 کیلوولت نصیرایی (حکمی) و اتصال پست مذکور به شبکه سراسری از طریق احداث یک خط دو مداره 63 کیلوولت خروجی از پست 63 سد میناب اقدام نموده و این پروژه در راستای اتصال مورد نظر تعریف شده است.