عقد قرارداد " خدمات مهندسی مطالعات اجرای کابل زیر دریایی از جزیره قشم تا جزیره هنگام"

 عقد قرارداد " خدمات مهندسی مطالعات اجرای کابل زیر دریایی از جزیره قشم تا جزیره هنگام"

موننکو ایران موفق به عقد قرارداد " خدمات مهندسی مطالعات اجرای کابل زیر دریایی از جزیره قشم تا جزیره هنگام" به کارفرمایی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گردید.
با توجه به طرح های توسعه پیش بینی شده در جزیره هنگام و افزایش میزان توان مصرفی به 10 مگاوات در سال های آتی، شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به انجام مطالعات سیستم جهت اتصال بار جدید به شبکه موجود جزیره قشم اقدام و بر اساس نتایج بدست آمده نسبت به احداث خطوط کابلی دریایی در سطح ولتاژ توزیع اقدام نماید. این پروژه در راستای ارائه خدمات مهندسی جهت احداث خطوطط کابلی دریایی حدفاصل جزیره های قشم و هنگام به این مهندسین مشاور واگذار گردید.