سنکرون نیروگاه سیکل ترکیبی یزد BOO با شبكه سراسری خط 400 كیلو ولت استان يزد


در تاریخ 9 آبان ماه سال جاری، واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی یزد BOO (تابان) با شبکه سراسری خط 400 كیلو ولت استان يزد سنکرون گردید.
در پروژه مذکور به کارفرمایی شرکت گروه مپنا – توسعه 2، موننکو ایران، طراحی پایه و تفصیلی ساختمانی، تاسیسات و BOP نیروگاه و سیستم خنک کن اصلی برج هلر را بر عهده داشت.