برقدار شدن پست 132/33 کیلوولت السویق در عمان


در تاریخ 4 آبان ماه سال جاری، پست 132/33 کیلو ولت السویق در کشور عمان برقدار گردید. پست مذکور از طریق خطوط انتقال هوایی به شبکه انتقال برق متصل شده است.
هدف از انجام این پروژه، افزایش قابلیت اطمینان شبکه بوده و شرکت موننکو موظف به ارائه خدمات مشاوره مهندسی و نظارت بوده است.