انجام خدمات مهندسي مشاوره مديريت بر تبديل انرژي نيروگاه رودشور (ECA)

انجام خدمات مهندسي مشاوره مديريت بر تبديل انرژي نيروگاه رودشور (ECA)

انجام خدمات مهندسي مشاوره مديريت بر تبديل انرژي نيروگاه رودشور (ECA)

تاریخ شروع:   1394/09/22  
تاریخ پایان:  1395/11/30
  
كارفرما : شركت تولید نیروی برق تهران
مكان: رودشور

شرح خدمات
• کنترل میزان تولید آمادگی ابراز شده، محدودیت های نیروگاه، محدودیت های سرمایه گذار (مجاز و غیر مجاز)
• کنترل هزینه های سوخت اصلی و پشتیبان، تایید و ارسال آن با رعایت مهلت پرداخت جهت تصویب کارفرما
• هماهنگی و نظارت بر قرائت و تکمیل فرمهای مصوب ماهانه مربوط به کنتورهای اصلی و پشتیبان انرژی، سوخت اصلی و سوخت پشتیبان
• تکمیل فرمهای مصوب روزانه، ماهانه و سالانه به منظور کنترل عملکرد نیروگاه در ارتباط با قابلیت تولید، آمادگی، محدودیت ها
• تهیه و ارسال صورت حسابها موقت و قطعی جهت تصویب کارفرما با رعایت محدوده های زمانی تعین شده در قرارداد
• بررسی و تعیین قیمتهای پذیرفته شده در بازار برق با توجه به شرایط فصلی و میزان تقاضا به منظور ارائه قیمت بهینه به بازار
• دریافت صورت حسابهای صادره روزانه و ماهانه از بازار برق، بررسی و در صورت وجود هر گونه مغایرت، انجام پیگیریهای لازم جهت رفع آنها
• درخواست به موقع و صحیح مجوزهای دولتی که می بایست توسط کارفرما اخذ گردد.
• کنترل نحوه مصرف سوخت اصلی و پشتیبان
• اطمینان از کالیبره بودن و صحت پلمپ کنتورهای اصلی و پشتیبان سوخت، سوخت اصلی و سوخت پشتیبان
• کنترل انجام آزمایشات دوره‌ای و توافق شده وفق مفاد قرارداد ( ظرفیت، راندمان و ...)
• کنترل هزینه‌های انرژی، آمادگی، جرائم و پاداشها و ... بر اساس اطلاعات فرمهای تکمیل شده، صورت جلسات تکمیلی و دیگر مستندات ایجاد شده

اهمیت پروژه 
در 10 سال گذشته شركت توانیر با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاهها، اقدام به خرید تضمین برق آنها نموده است. براساس مفاد این قرارداد، شركت توانیر موظف به پرداخت پول برق در شرایط تولید و آمادگی ( زمانی كه نیروگاه آمادگی تولید برق را دارد ولی توانیر به علت محدودیتهای موجود نیازی به برق تولیدی ندارد) می باشد. در راستای نظارت بر اجرای صحیح قرارداد مذكور مشاوره های بی طرفی استخدام می گردند. شركت موننكو ایران در نیروگاه رودشور نظارت بر اجرای این قرارداد دارد. كارفرمای پروژه، شركت تولید نیروی برق تهران( به نمایندگی از سمت توانیر) می باشد. وظیفه پرسنل مستقر در محل نیروگاه بررسی لحظه به لحظه شرایط نیروگاه و گزارش آن به شركت برق منطقه ای می باشند. در انتهای هرماه صورت حساب فروش برق نیروگاه با جزیات كامل تهیه و برای كارفرمای پروژه ارسال می گردد