انجام عملیات اكتشاف ذغال سنگ در منطقه گردنه سر


 عنوان پروژه: انجام عملیات اكتشاف ذغال سنگ در منطقه گردنه سر
تاریخ شروع: 1387
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
کارفرمای اصلی: شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محل اجرا: منطقه گردنه سر
شرح خدمات: از سال 1380 با اولویت بندی حوضه ذغال دار زیرآب (آلاشت) را تحت بررسی و اكتشاف قرار گرفته و نتایج حاصل از اكتشافات حاكی از ذغال خیزی خوب این منطقه بود كه ادامه اكتشافات در مناطق همجوار از جمله گردنه سر و سفیدریز در شرق گلیران را توجیه می نمود. از اینرو شركت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با توجه به توانمندی شركت مهندسین مشاور موننكو ایران در زمینه اكتشاف طی قراردادی انجام خدمات اكتشافی منطقه گردنه سر را به شركت مهندسین مشاور موننكو ایران واگذار نمود تا این شركت با بررسی و جمع بندی نتایج حاصله از عملیات حفر گمانه، ترانشه و اكلون و..... ذخایر قابل استخراج را محاسبه و جهت اقدامات بعدی ارائه نماید.
توضیحات کامل:

رسوبات ذغالدار ایران با نام گروه ذغالدار شمشک و نای بند (سازندهای شمشک و نای بند) از دیدگاه زمانی از تریاس بالایی آغاز و تا ژوراسیک میانی ادامه دارد. محدوده ی گسترش این رسوبات، شمال و مرکز و غرب ایران را دربر می گیرد. ذغال سنگ های البرز عمومأ در سازند شمشک تشکیل شده اند و رسوبات ذغالدار این حوضه اغلب از نوع تخریبی هستند. ویژگی عمومی ذغال سنگ های این حوضه ها آن است که این ذغال سنگ ها اغلب از نوع گازدار، گازدار چرب تا چرب هستند. این ذغال سنگ ها از نظر تجاری اغلب از نوع کُک شو و کمتر از نوعِ حرارتی هستند و به طور عمده در صنعت فولاد سازی كاربرد دارند.
هدف اصلی این پروژه عبارتند از:
1-جمع آوری، مطالعه و بررسی اطلاعات گذشته
2-تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی در مقیاس 1:5000 و 1:1000 برای 2500 هكتار از محدوده
3-طراحی شبكه نمونه برداری و برداشت بیش از 500 نمونه
4-طراحی اكتشافات سطحی مانند اكلون و ترانشه به ابعاد 1000 مترمكعب
5-طراحی شبكه حفاری و تهیه لاگ حفاری برای 7000 متر حفاری
6-بررسی و تعیین خصوصیات ذغال مانند تركیب شیمیایی، ویژگی های فیزیكی و مكانیكی و ...
7- پیش بینی شرایط معدن كاری برای رخساره های ذغال جدید و بررسی مسائل زیست محیطی
8-تخیمن و ارزیابی رخساره ها از قبیل عمق، دانسیته، تخیمن ذخیره و ...