اكتشاف تفصیلی توده‌های معدنی باباعلی2


 عنوان پروژه: اكتشاف تفصیلی توده‌های معدنی باباعلی2
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تامین مواد اولیه فولاد صبانور
کارفرمای اصلی: شركت تامین مواد اولیه فولاد صبانور
محل اجرا: استان كردستان
شرح خدمات: با توجه به نیاز روز افزون به فولاد در جوامع پیشرفته، شناسایی توده های معدنی سنگ آهن امری بدیهی می باشد. توده های معدنی باباعلی 1و2 از بزرگ ترین توده های معدنی آهن در استان كردستان می باشند.
وظایف اصلی شركت موننكو در این پروژه بررسی و گردآوری تمامی داده های قبلی از این محدوده و شناسایی تعیین وضعیت كانسار برای ادامه فعالیت های اكتشافی و استخراجی می باشد. این شناسایی در سطح و عمق صورت می گیرد و تعیین مناطق سولفوره به روش مگنتومتری و IP انجام می پذیرد. در نهایت با پردازش داده ها و تهیه مدل سه بعدی و بلوك عیاری از توده های معدنی، تخمین ذخیره صورت گرفته و رده بندی ذخیره بر اساس كد JORC صورت می گیرد و در نهایت تیپ ماده معدنی معین می گردد. شرح خدمات

توضیحات کامل:

هدف اصلی این پروژه عبارتند از:
1- جمع اوری اطلاعات و مدارك موجود، رقومی سازی در محیط GIS و تطبیق مختصاتی مدارك
2- تهیه نقشه توپوگرافی در مقیاس 1:500 و ارائه گزارش مربوطه
3- تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی و زمین شناسی ساختمانی به همراه ارائه گزارش مربوطه
4- انجام برداشت های ژئوفیزیكی به روشIP  و مگنتومتری و نیز مدل سازی برداشت های مربوطه
5- انجام فعالیت های اكتشافی زیر سطحی شامل طراحی شبكه اكتشافی/حفاری و تعیین 40 نقطه حفاری، انجام 2000 متر حفاری
6- بررسی زمین شناسی اقتصادی توده های معدنی شامل تعیین هندسه كانسار، بررسی مینرالوگرافی و كانی شناسی، انجام آنالیز های گوناگون (ICP-MS, XRD, XRF,..) و تعیین منشا كانسار
7- پردازش داده ها، مدل سازی كانسار و تخمین ذخیره