مدلسازی و تحلیل CFD نصب Windscreen بر روی سیستم خنك‌كن ACC نیروگاه كهنوج


با توجه به سرعت قابل توجه باد در برخی از نیروگاه‌ها مانند كهنوج، ارائه طرحی جهت كاهش حداكثری اثرات مخرب سرعت باد بر راندمان و همچنین عملكرد فن‌های سیستم خنك‌كن ACC ضرورت دارد. بدین منظور جهت یكنواخت سازی جریان هوا در دهانه فن‌ها و كاهش نیروی جریان باد بر تجهیزات مكانیكی وابسته به آن، استفاده از Windsreen مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین چیدمان مناسب به همراه ارتفاع و ضریب نفوذ‌پذیری بهینة صفحات Windsreen از نتایج تحلیل عددی سیالاتی سیستم خنك‌كن ACC به ازای سرعت‌های مختلف جریان باد می‌باشد.